Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.10.2013

Seikvoten satt

Ned til 119 000 tonn

Seikvoten for nordøstarktisk sei er fra norsk side satt til 119 000 tonn. Kvoten er for andre år på rad satt ned med 15 prosent etter råd fra Havforskningsinstituttet.

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kom i sommer med en anbefalt seikvote på 140 000 tonn for 2014.

Når Norge nå setter kvoten til 119 000 tonn skjer dette etter direkte anbefaling fra våre egne forskere. I Havforskningsinstituttets (HI) bestandsvurdering for sei er det ett sett med inngangsdata som er benyttet på samme måte over flere år. Informasjonen som benyttes i tillegg til fangsstatistikken er fangst per enhet innsats for norsk trål og en akustisk indeks fra forskningstokt.

HI skriver på sitt nettsted at det i 2012 ble svært tydelig at disse to ikke lenger viste de samme trendene. Fangst per enhet innsats i trål ser ut til å holde seg noenlunde stabilt, mens forskningstoktet viser en ikke ubetydelig nedgang de siste årene. Derfor anbefalte HI overfor norske myndigheter å legge en bestandsberegning som ikke inkluderer fangst per enhet innsats til grunn for kvotefastsettelsen for 2013.

Dette ville i henhold til fangstregelen gi en totalkvote for sei i 2013 på 129 000 tonn. Norske myndigheter satte kvoten for 2013 til 140 425 tonn, som var en reduksjon på om lag 15 % i forhold til anbefalt kvote for 2013.

ICES kunne ikke akseptere årets bestandsbergninger for nordøstarktisk sei. To senarioer, et med og et uten fangst per enhet innsats data og som gir avvikende syn på bestandssituasjon og beskatningsnivå, ble evaluert og anses å fange opp hovedtrekkene i bestandsdynamikken. ICES anbefaler derfor å videreføe årets kvote på 140 000 tonn også for 2014.

Havforskningsinstituttet har altså overfor norske myndigheter anbefalt en lavere kvote for å øke sannsynligheten for at bestanden høstes bærekraftig og har god reproduksjonsevne. Siden 2005 har rekrutteringen vært om lag 20% under langtidsgjennomsnittet. Høstingsregelen sier at kvoten maksimalt skal endres med ± 15% fra år til år så lenge gytebestanden er over føe-var nivå. En reduksjon på 15% i forhold til årets kvote tilsvarer 119 000 tonn.

Dette har altså Fiskeri- og kystdepartementet bekreftet i en melding mandag.