24.10.2023

Seikvoten fastsett

2024-kvoten

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 223 123 tonn i 2024. Det er litt ned frå i år.

Totalkvoten er likt kvoterådet frå Det internasjonale råd for havforsking (ICES). Dette er ein liten reduksjon frå årets kvote som er på 226 794 tonn.

Bestanden er godt over føre-var nivå, skriv departementet i si melding om saka.

Sei nord for 62 gradar nord er ein norsk bestand.

Norge fastset derfor totalkvoten utan forhandlingar med andre statar.