Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.04.2022

Samfiske etter torskemodell

For pelagisk i kyst

Norges Fiskarlag har fredag bedt om at det snarlig innføres en samfiskeordning etter «torskemodellen nord for 62°N» for den minste pelagiske kystflåten i fiske etter norsk vårgytende sild, makrell og nordsjøsild – og at det gjøres en vurdering av ytterligere regulatoriske grep.

Det er med bakgrunn i vinterens prisnivå på drivstoff sammen med økt avgiftsnivå på CO2 at det nå er en svært alvorlig situasjon for store deler av fiskeflåten. Driftskostnadene gjør det utfordrende for enkelte fiskerier å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet, og mange fartøyeiere ser derfor ikke noe annen mulighet enn å legge fartøyet til kai.

Denne situasjonen er tatt opp fra Fiskarlaget gjennom ulike henvendelser og møter med myndighetene for få til avbøtende tiltak.

Norges Fiskarlag viser til at den akutte kostnadssituasjonen for den mindre pelagiske flåten tilsier at det er nødvendig å åpne opp for ad hoc regulatoriske grep som tillater tilsvarende samfiskeordning som i torskefiskeriene nord for 62°N.

Det tilsier at et av fartøyene legges passivt for å spare driftskostnader. Vi mener en slik ordning også vil ha sikkerhetsmessige aspekter med seg i og med at mange som deltar i disse fiskeriene går lange distanser for å utøve fisket, hvor enkelte båter også slepes.

Vi ber også om at dette får virkning for notfisket etter norsk vårgytende sild, makrell og nordsjøsild, samt at det åpnes for samfiskeadgang etter «torskemodellen» i fiske etter makrell for fartøy som fisker med garn- og snøreredskap eller trål.

Norges Fiskarlag påpeker også at slumpfiskordningen i havfiskeflåten kan ha relevans i enkelte fiskerier innenfor kystflåten for å redusere driftskostnader, og det er derfor behov for å utrede dette spørsmålet nærmere.

Vi har derfor bedt om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet for å få en helhetlig drøfting.

Les hele brevet vedlagt.