Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.01.2021

Salgslagene gir støtte

Den nye ISO-standarden

Norsk Villfisk har vedtatt å gi en støtte på 200 000 kroner hvert år de tre neste årene til et internasjonalt standardiseringsprosjekt i ISO for avfallsreduksjon og avfallshåndtering om bord på fiskefartøy. Initiativet til standarden kommer fra Norges Fiskarlag.

Norsk Villfisk er samarbeidsorgan for de fem fiskesalgslagene i Norge.

I vedtaket påpeker leder i Norsk Villfisk Sveinung Flem at Norsk Villfisk ser det pågående standardiseringsarbeidet som positivt og tror en slik standard vil være til stor nytte både for næringens omdømme og aller viktigst for miljøet til havs og langs kysten nasjonalt og forhåpentligvis også internasjonalt. 

Startet i 2020

Norges Fiskarlag lanserte sitt initiativ til en avfallsstandard under Our Ocean-konferansen som ble holdt i Norge i oktober 2019. I september 2020 var alle avklaringer på plass og arbeidet iverksatt i regi av Standard Norge.

Det er oppnevnt en nasjonal arbeidsgruppe, en såkalt «speilkomite», og en internasjonal komite. Norsk Villfisk sitt tilsagn kommer i tillegg til støtte fra Fiskernes Agnforsyning, Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond.

Viktig signal

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier han er glad for tilsagnet om støtte fra Norsk Villfisk. 

-Bevilgningen og begrunnelsen fra salgslagene viser at vi har et felles ønske om å bidra positivt til næringens omdømme og miljøarbeidet. Det er flott at vi som næring kan være med å bidra til at det tas et aktivt ansvar for avfallshåndteringen, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. 

Klart ansvar

Norske fiskere har de siste årene blitt mye flinkere til å håndtere søppel om bord og redusere mengden av plast og tauverk som går i havet. Det er årlige opprenskningstokt for tapte fiskeredskaper og systemer på plass for å melde fra om tap av redskap til Fiskeridirektoratet, som gjennomfører oppryddingen. Fishing for Litter og strandryddeaksjoner har også bidratt til at mengden av søppel og plast, både på sjø og land, er redusert. 

-Dette er viktig arbeid og et klart ansvar også for vår næring, sier Fiskarlagets leder.

Plast og søppel i havet ble også tydeliggjort som et både globalt og nasjonalt problem under TV-aksjonen «Plast i Havet» i 2020. 

-Det er likevel et arbeid som tar tid og en realitet at plast i havet som brytes ned kan forringe kvaliteten på sjømaten vi og andre leverer til verden. Derfor er det viktig at både vi i Norge og i resten av verden har fokus på forurensing av havet hele tiden og at vi alle lever opp til målet om å eliminere utslippene. Å ha en universal standard for dette kan bidra stort og er også vår motivasjon for vårt bidrag, sier Sveinung Flem på vegne av fiskesalgslagenes organ Norsk Villfisk.

Forankret mot bærekraftmål

Prosjektet støtter opp omkring pågående arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og arbeid med ressursøkonomisering, samt flere av FNs bærekraftmål som det å beskytte liv under vann i bærekraftmål 14 – og på land i nummer 15.

Kontaktinformasjon

  • Leder i Norsk Villfisk Sveinung Flem, 90 09 45 10
  • Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, 92 28 47 19 

Fakta:

Etter forslag fra Norge er det nå etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, under ISO/TC 234, Fisheries and aquaculture. Denne har fått betegnelsen ISO/TC 234/WG 10, Waste management on fishing vessels.

Standarden som utvikles vil få betegnelsen ISO 5020, Waste reduction and treatment on fishing vessels, og dette arbeidet vil ha norsk ledelse og sekretariat. Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget vil lede det internasjonale arbeidet.

• Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag ble for øvrig fra nyttår leder for det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur. 

Så snart ISO 5020 foreligger, vil den bli oversatt til norsk, dette for ytterligere å øke brukervennligheten av den for hjemlige forhold. Frem mot ferdig standard vil utviklingen bli fulgt opp med diverse informasjonstiltak og eventuelt også opplæring for å forberede aktuelle virksomheter om hva den nye standarden inneholder og hvordan de mest mulig effektivt kan ta den i bruk.