Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.02.2023

Så mot fremtiden

Unge holdt glasskula

Andre uka i februar var flere hundre unge i sjømatnæringen samlet til årets YoungFish-konferanse. Under ett av programpunktene så forsamlingen både på dagens og fremtiden situasjon – fra en sofa.

Hele 240 unge fra ulike deler av sjømatnæringen var samlet i Bergen.

Under temaet «Fremtidens fiskeri» utfordret debattleder Hanna Bakke-Jensen deltagerne både på dagens og fremtidens utfordringer.

Salgsleder Knut Halvor Møgster i Norges Sildesalgslag var også tydelig da han ga ett av sine svar:

-Når vi snakker om fremtidens fiskeri må vi tenke lengre enn 2030. Vi må tenke 20, 40, 50 år frem i tid, påpekte han.

I bildet over ser du deltagerne som «så inn i glasskula»:

Moderator: Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag, nestleder i YoungFish.

Erik Gåsvær, fisker fra Solund i Sogn og Fjordane, reder med 6 båter (tre mellom 11 – 15 meter og tre under 11 meter). Landsstyremedlem i Norges Fiskarlag

Inger-Marie Høyland Kleppe fra Sotra, sjarkfisker. Styremedlem i Vest-Norges Fiskesalgslag

Knut Halvor Møgster, salgsleder i Norges Sildesalgslag. Har tidligere jobbet som fiskeinspektør i Kystvakten og fisker i Halstensen rederiet.

Ole Høstmark, prosjektleder i Fiskeridirektoratet

Flere tema ble tatt opp i sofapraten. Vi gjengir her noen sentrale momenter fra hvert av temaene som ble tatt opp:

Sameksistens

Utfordring med sameksistens er at det ikke er vannet, men bunnen som teller. Der det er grunt på norsk sokkel er det gjerne også et fiskefelt. Det er områder andre næringer også er ute etter. Deltakerne maner om samarbeid for at fiskeriene ikke skal gå på bekostning av nye næringer.

Havvind

Erik Gåsvær: Utfordringen med havvind er at fiskerne må tas hensyn til. I prosjektene som nå er under utbygging ble ikke det gjort.

-Vi ba om at Hywind tampen ble snudd 90 grader. Det ble ignorert, påpekte Gåsvær.

Torskeoppdrett

Falk Øveraas fra Gadus Group innledet om torskeoppdrett tidligere på konferansen. Da ble det naturlig at dette også ble et tema under sofapraten.

Deltagerne pekte på noen utfordringer med torskeoppdrett, særlig rømming og lokal gyting, men de er ikke negative til satsningen, så lenge det gjøres rett.

De pekte på at torskeoppdrett kan være med på å løse en del utfordringer man ser i torskefiskeriene i dag. Det kan stimulere markedene utenfor sesongene, og kan være med på å løse utfordringene med helårlige arbeidsplasser i foredlingsindustrien.

Særlig de siste sakene om rømming ble pekt på som store utfordringer.

Erik Gåsvær: -Torsken er en liten luring. Om det er et hull i nota vil den finne det. Om den finner ut at den kan lage et hull, vil den lage det.

Seismikk

Inger Marie Høyland Kleppe forklarte hvordan seismikkskyting påvirker fiskeriene og om en hendelse sommeren 2022 hvor all fisk i fjorden forsvant i en kort periode etter en seismikkskyting.

Fiskerikontroll, sporing og rapportering

Problemet med sporing og rapportering er ikke sporingen. Den kunnskapen det kan gi om hvor fiskerne er og være et viktig verktøy i kampen for å bevare fiskeriaktiviteten i møte med andre næringer.

Ole Høstmark, som tidligere i konferansen holdt innlegg om FangstID-programmet, pekte på at man i fremtiden bør klare å utvikle en fiskerikontroll som både fiskerne og myndighetene er fornøyd med. Han mener nøkkelen til dette er digitale løsninger.

Kvalitet

Man kan ikke øke volumet råstoff, men man kan øke kvaliteten på det.

En stor utfordring er at kvalitet ikke verdsettes i dagens system. Fartøyene som fokuserer på kvalitet i sin drift får ikke gevinst.

Erik Gåsvær: -Vi gjør det for moralen og statusen, ikke gevinsten.

Marked og nye arter

Man kan ikke øke volumet råstoff, men man kan fiske nye arter. Da er det viktig at disse artene har et marked. Eks. pigghå

YoungFish:

En uavhengig nettverksorganisasjon for unge under 40 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. YoungFish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi. Organisasjonen drives på frivillig basis og støttes økonomisk av ulike næringsaktører. YoungFish konferansen er organisasjonens nasjonale konferanse som arrangeres årlig.

  • Norges Fiskarlag var sponsor av Youngfish-konferansen 2023.