06.12.2023

Regulering av seljakt

Høring for 2024

Norges Fiskarlag har gitt våre innspill til Fiskeridirektoratet på høringsnotatet om reguleringen av jakt på kystsel. Vi mener blant annet det bør vurderes å innføre kvote på jakt av kystsel i Hordaland.

Tilbakemeldinger fra fiskere tyder på at det i flere områder i landet er til dels store plager med kystsel som ødelegger fiskeredskapene, spesielt gjelder dette ruser.

Med bakgrunn i dette har Fiskarlaget i vårt høringssvar påpekt at Fiskeridirektoratet bør endre sitt standpunkt når det gjelder kompensasjon. I høringsbrevet fra direktoratet påpekes det nemlig at det ikke tilrås kompensasjonsordning for felling av verken havert eller steinkobbe i 2024.

Jakten bør opp

Vi har også påpekt at det i enkelte områder er lave fangster av både havert og steinkobbe. Vi oppfordrer derfor Fiskeridirektoratet til å vurdere incentiver for å øke deltakelsen og at kvotene blir tatt. Også – fordi selbestanden ses i sammen heng med kveis i fisk, som medfører prisreduksjon for fisker. Dette utfordrer fiskeriene og gjør at det i enkelte områder ikke lenger er mulig å drive normalt fiskeri, påpeker seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes i Fiskarlagets høringssvar.

Steinkobbe

Ifølge tall fra Havforskningsinstituttet har årlig fangst av steinkobber langs norskekysten variert mellom 159 og 585 dyr i perioden 2009-2020.
Fra Trøndelag og videre sørover har stort sett hele kvoten blitt tatt. I Nordland, Troms og Finnmark er det større variasjon mellom kvoter og fangster.

Havert

Det er foreslått en kvote på 140 haverter i området Vesterålen-Varanger, fordelt med 15 dyr i Troms og 125 dyr i Finnmark i 2024. Det er ikke foreslått fangst av havert i 2024 i forvaltningsområdet Stad-Lofoten (Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Kvoten for Lista-Stad forslås uendret fra 2023 til 60 dyr.

Om jakten

Jakt på kystsel kan påbegynnes 2. januar.

Forslagene som er utarbeidet i samsvar med gjeldende forvaltningsplaner for havert og steinkobbe, og er basert på tilrådning fra Havforskningsinstituttet.