Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.11.2013

Pusher for torskepakke

Forventer tiltak i 2013

Norges Fiskarlag har torsdag etterlyst oppfølging av tiltakspakken som regjeringen Stoltenberg la inn i sitt budsjett. En rekke av tiltakene ble fremmet iverksatt alt i 2013, og i brevet understrekes det hvor viktig det vil være for næringen at tiltakene følges opp og raskt får virkning.

Fiskarlaget viser i brevet til en rekke foreslåtte tiltak i millionklassen som lineegnetilskudd, tilskudd til føing og mottaksstasjoner og markedsføingstiltak.

Brevet er sendt til næringskomiteen i Stortinget og til Fiskeri- og kystdepartementet. Det undertsrekes i brevet at tiltakene er støttet av Fiskarlaget og at det anses som viktig at tiltakene får virkning så raskt som mulig.

Brevet gjengis i sin helhet under:

«Iverksetting av tiltakspakken for torskenæringen

Norges Fiskarlag viser til Prop. 192 S (2012- 2013) Proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringen) lagt fram av Stoltenberg-regjeringen 13. september 2013.

I tiltakspakken foreslås en rekke tiltak, som var planlagt å ha virkning allerede i 2013. Det vises her til forslaget om gjeninnføing av lineegnetilskuddet med tre millioner kroner, med virkning fra høsten 2013, økt tilskudd til føing og mottaksstasjoner med tre millioner kroner i 2013, samt en ekstraordinær avsetning på 10 millioner kroner markedsføing for torsk.

I proposisjonen foreslås i tillegg egne midler til flere av disse ordningene som skal ha virkning i 2014. Norges Fiskarlag har tidligere støttet tiltakspakken, som er viktig og nødvendig i den utfordrende situasjon torskenæringen står overfor. Imidlertid er forslagene i nevnte proposisjon ennå ikke behandlet av Stortinget.

Norges Fiskarlag forventer at Solberg-regjeringen og Stortinget så raskt som mulig følger opp forslagene i tiltakspakken for torskenæringen slik at tiltakene vil kunne iverksettes i høst, som planlagt.»