Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.01.2021

Prosedyre ved landing

Covid-19

Sjømat Norge og Norges Råfisklag har utarbeidet en prosedyre ved landinger av fisk og skalldyr som særlig ivaretar smittevern. Vi synliggjør denne til orientering og oppfordrer flåten om å bidra til gode smittevernrutiner.

Veiledning for interaksjon mellom fartøy og kjøpere ved landing av fisk/skalldyr.  

  • Fiskere eller fartøy med besetning med symptomer relatert til covid-19 bør ikke være i aktivt fiske. 

  • Representanter fra fartøyet skal i størst mulig grad unngå ferdsel på mottak/produksjonsanlegg. Det samme gjelder personell fra anlegget om bord på fiskefartøy.

  • Kun en person fra fartøyet og kjøper skal involveres i lossing og levering av fisk slik at mulig nærkontakt mellom partene reduseres til et minimum.

  • Ved interaksjon mellom personell fra fartøy og kjøper bør det brukes smittevernutstyr (ansiktsmaske og hansker), og interaksjonen skal foregå i samsvar med mottaksanleggets hygienetiltak for øvrig.

  • 1-metersregelen skal overholdes til enhver tid.   

  • Alle dokument som skal utveksles mellom fartøyet og kjøper skal overføres elektronisk. Signering av sluttseddel skjer ved bruk av salgslagets signeringsapp. 

  • Dersom smittevernhensyn er til hinder for fysisk tilstedeværelse ved levering, kan det brukes videotelefoni eller lignende til å sørge for at begge parter er representert ved veiing og sortering.

  • Fortøyning og trossehandling ved ankomst/avgang kan løses ved at alle involverte benytter hansker. Det anbefales at fartøy og kjøper avtaler hvordan ankomst/avgang skal gjennomføres. Eksempelvis kan personell fra kjøper ta imot første trosse, og fartøyet håndterer fortøyninger for øvrig iht eksisterende rutiner. 

  • Dersom det er mistanke om koronasmitte enten om bord i et fartøy, eller hos kjøper, skal det tas ekstra forholdsregler for å unngå smittespredning mellom fartøy og kjøper. I et slikt tilfelle skal lossing av fangst foregå uten kontakt mellom personell ved fartøyet og kjøper. Fortøyning av fartøyet og oppkobling av losseutstyr/lossing av containere skal gjennomføres uten kontakt mellom partene.