Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.05.2020

Prinsippavklaring om AIS

Er personopplysning

Norges Fiskarlag har på vegne av et medlem fått medhold i en klagesak knyttet til bruk av sporingsdata fra AIS. Sjøfartsdirektoratet ga fiskeren gebyr med bakgrunn i AIS-data. Gebyret er nå slettet.

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø er svært godt fornøyd med avklaringen i denne saken.

-Ja, dette er en viktig avklaring fra myndighetene, sier Hellesø.

Vedgår overtredelse

Bakgrunnen for saken er at fiskeren fikk et overtredelsesgebyr for å ha fisket i områder der fartøyet på 10 meters lengde ikke har godkjenning for å fiske. Fiskeren har vedgått dette, men har klaget på prinsipielt grunnlag. 

-Fiskeren hadde frivillig installert såkalt AIS. Fartøyet er under 15 meter og det er derfor ikke er pålagt å være posisjoneringsutstyr om bord, forklarer advokat Ståle Hellesø.

Han har på vegne av fiskeren bistått i saken. Sjøfartsdirektoratet har med bakgrunn i en kontroll fra Kystvakten ettergått sporingsdata fra fartøyet og funnet ut at båten hadde vært utenfor sitt såkalte fartsområde både i 2017 og 2018.Fartsområdebegrensninger er innført for å avgrense hvor langt fra land fartøy av ulik størrelse kan operere, og det settes krav blant annet til fartøyets størrelse og konstruksjon, samt sikkerhets- og radioutstyr.

Kan AIS brukes?

AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Formålet et å øke sikkerheten for skip og miljø og forbedre både trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester.

Fiskeren har erkjent at han har gått utenfor området fartøyet var godkjent for, men mener at Sjøfartsdirektoratet ikke kunne bruke AIS-data slik de nå har gjort blant annet av personvernhensyn.

I svaret på klagen fra Nærings- og fiskeridepartementet la departementet til grunn at det er en presumsjon (juridisk: antagelse) for at eier av et enkeltpersonforetak som eier et fiskefartøy på 10 meter, er om bord i fartøyet når dette er i bevegelse.

Fartøyets bevegelsesmønster vil dermed være egnet til å si noe om hvor eier befinner seg. Nærings- og fiskeridepartementet fant derfor at AIS data for fartøyet er personopplysninger, som dermed krever særskilt hjemmel for å benyttes.I den aktuelle saken la departementet til grunn at Sjøfartsdirektoratet kunne behandle AIS-data fra fartøyet og benytte seg av disse opplysningene for å ilegge rederiet overtredelsesgebyr ved brudd på sjøsikkerhetsregelverket. 

Fordi saken hadde reist prinsipielle spørsmål og derfor fått langs saksbehandlingstid, ble gebyret satt til kr. 0.

-Følg sertifikatet ditt

Ståle Hellesø sier det prinsipielle i saken er knyttet til at det oftest er eier som er om bord på et mindre fartøy og at vedkommende er alene. Dette betyr at personvernet slår inn.

– Det er positivt at fartøyeiere under 15 meter setter AIS på sine fartøy. Dette øker egen sikkerhet og er også en hjelp i for eksempel en nødssituasjon. Samtidig, understreker han, er det slik at det er en grunn til at fartøy er sertifisert for ulike fartsområder. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer om å ikke gå utenfor sitt godkjente fartsområde, avslutter Hellesø.