Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2021

Positive svar om sikkerhet

Spørreundersøkelse

I første del av 2021 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en spørreundersøkelse om maritim sikkerhet. Hele 7 500 skipsarbeidstakere på norske fartøy svarte på undersøkelsen, noe som gir et godt og bredt grunnlag for resultatene, som i hovedsak beskrives som positive.

Resultatene fra spørreundersøkelsen om maritim sikkerhet brukes blant annet som et grunnlag for Sjøfartsdirektoratet til å gjøre risikovurderinger for ulike ulykkestyper på ulike fartøygrupper.

Spørreundersøkelsen i 2021 er en videreføring av undersøkelsen i 2019. Allerede nå ser vi interessante trender ved å sammenligne de to årene. Enda mer relevant vil det kunne bli når vi knytter på en slik undersøkelse i 2023.

Funn om sikkerhetskultur

Sikkerhetskulturen virker generelt til å være ganske bra. På samtlige fartøygrupper kommer det frem at det er kultur for å si fra og stoppe arbeidet om det gjøres noe som oppfattes som farlig. Spørsmål som «Jeg gir beskjed dersom jeg ser farlige situasjoner» og «Jeg stopper mitt arbeid dersom jeg mener det kan være farlig for meg eller andre å fortsette» skårer høyt.

På spørsmål om det blir utført risikovurdering i forkant av risikofylte arbeidsoperasjoner, oppgis det varierende svar både mellom fartøykategorier, men også innenfor samme kategori.

På de mindre fiskefartøyene, de under 15 meter, gjør 83,3 prosent risikovurdering. På fartøyene over 15 meter, men under 500 BT, er en nede på 56,3 prosent, mens på de største fiskefartøyene; de over 15 meter og over 500 BT gjør 66,4 prosent risikovurdering før risikofylte arbeidsoperasjoner.

Velferd

Undersøkelsen har avdekket at det er dårligere internett enn en skulle håpe på og forvente i 2021. Det er spurt om «de har god nok hastighet på internett for bruk i fritiden på sitt fartøy». Dette har gjennomgående dårlig score på samtlige fartøygrupper. Faktisk er dette spørsmålet det som skårer blant de aller laveste av samtlige spørsmål i undersøkelsen. Dessverre sammen med spørsmålet om rederiet tilbyr gode velferdstiltak.

Rusmidler

Rusmidler, herunder alkohol, fremstår også med høy score (positivt). Det gjelder samtlige fartøygrupper, men den fartøygruppen som heter oversjøisk fart ligger litt lavere enn de andre.

Samtidig, ved noe nærmere analyse, ser vi at det er 171 personer som svarer «helt enig» eller «noe enig» på spørsmålet «Bruk av rusmidler (inkludert alkohol) er et problem på fartøyet jeg jobber».

På spørsmålet «Det hender at kolleger på fartøyet jeg arbeider om bord er ruspåvirket / i bakrus i jobbsammenheng» svarer 147 personer «helt enig» eller «noe enig».

Det er godt over 6 000 personer som har svart på disse spørsmålene. Det er likevel verdt å merke seg at mellom 100 og 200 personer tilkjennegir at det er utfordringer knyttet til rusmidler blant ansatte om bord, og 25 personer oppgir de bruker slikt.

Arbeidsbelastning og arbeidstid

Det er til dels store forskjeller mellom kapteiner og styrmenn, og videre på dekk og maskin. Sjøfartsdirektoratet opplyser at de vil komme tilbake med en egen artikkel omkring dette med vaktordning og funn, også sett opp mot forskning.

Nestenulykker og ulykker

Et annet interessant, og urovekkende, funn er hvor mange som siste 12 måneder har vært i en situasjon som kunne utviklet seg til en alvorlig ulykke, men ikke gjorde det (nestenulykke). I tillegg til hvor mange som har vært involvert i en situasjon som har utviklet seg til en alvorlig ulykke.

På de minste fiskefartøyene, de under 15 meter, svarer 19,6 prosent at de har vært i en nestenulykke siste 12 måneder. Blant de som arbeider på fiskefartøy over 15 meter, men under 500 brutto tonn, har 26,4 prosent vært i nestenulykke siste året, mens 28,9 proesnt av besetningen på de største fiskefartøyene har vært i nestenulykke siste 12 måneder. Dette er fartøy over 15 meter og over 500 brutto tonn.

Av de som siste 12 måneder har vært involvert i en situasjon som utviklet seg til en alvorlig ulykke, så gjelder det 3,1 prosent av de på de minste fartøyene (under 15 meter). Det øker til 6 prosent blant de på fartøy over 15 meter under 500 BT, og øker ytterligere til 8,9 prosent på de største fartøyene over 15 meter og over 500 BT.