Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.06.2020

Positiv til kvoteoverføring

10 % torsk til 2021

Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektoratets forslag om å kunne overføre 10 prosent av fartøykvotene av torsk til 2021.

Norges Fiskarlag har arbeidet for å få til denne åpningen med å overføre kvantum til 2021, på grunn av  den ekstraordinære situasjonen i samfunnet og markedene. Fiskeridirektoratet har svart opp med å komme med et forslag til løsning og høringen er nå behandlet i en intern runde i organisasjonen. Arbeidsutvalget har gjort vedtaket i saken og du kan lese Fiskarlagets vedtak nedenfor.

Det er kvoteavtalen med Russland som gir anledning til å kunne overføre inntil 10 prosent av kvantumet fra ett år til et annet og derfor kommer det ikke forslag om en ytterligere økt andel.

Forslaget fra Fiskeridirektoratet åpner for en adgang til kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på 10 % fra 2020 til 2021, og det påpekes at dette er en adgang til å spare 10 % av fartøykvoten til neste år. Videre legges det opp til at ordningen kan omfatte torsketrålerne, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe over 11 meter.

Fiskarlaget understreker også at det er positivt at det ikke bare overføres torsk på gruppenivå, men helt ned på fartøynivå. Dette er med på å gi en fleksibilitet og mulighet til å planlegge fisket for det enkelte fartøy som vi finner svært positivt.

Fiskarlagets vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat av 10. juni d.å. om kvoteoverføring på fartøynivå i fisket etter torsk nord for 62°N fra 2020 til 2021.

Norges Fiskarlag er tilfreds med at myndighetene har lyttet til næringen i denne saken, jfr. Fiskarlagets anmodning av 30. mars d.å. og etterfølgende telefonmøter mellom myndigheter og næringen.

Det er i høringsnotatet lagt til grunn at det skal være adgang til å overføre inntil10 % av fartøykvoten fra 2020 til 2021. Norges Fiskarlag finner å kunne støtte denne beslutningen da det i første omgang vil være nødvendig å begrense adgangen til kvoteoverføring på fartøynivå fra 2020 til 2021 til 10 %, for ikke å komme i konflikt med totalrammen for ordningen. Det kan imidlertid være grunnlag for å øke adgangen til kvoteoverføring ytterligere i årets ordning, og dette bør avklares litt senere ut på året når en ser hvordan fisket etter torsk utvikler seg. Det er imidlertid viktig å ikke forrykke de etablerte kvotefordelingene. 

Fiskeridirektoratet har i høringsnotatet lagt til grunn at ovennevnte ordning skal gjelde lukket gruppe over 11 meter, og torsketrål og konvensjonell hav. Norges Fiskarlag støtter dette forslaget, og ber samtidig om at seitrål blir omfattet av ordningen. Denne fartøygruppen har en fartøykvote på 200 tonn i 2020, og bør kunne innlemmes i ordningen på samme måte som torsketrålere. Ut fra et likebehandlingsprinsipp og at ordningen er en ad hoc løsning for 2020-2021 går Fiskarlaget inn for at også fartøy under 11 meter i lukket gruppe innlemmes i ordningen, selv om det er lagt inn en liten overregulering i fartøykvoten (garantert) for disse fartøyene. Det dreier seg et lite antall fartøy og et begrenset kvantum. 

Norges Fiskarlag er enig i at vilkårene som ble satt i forbindelse med adgangen til kvoteoverføring for havfiskeflåten fra 2017 til 2018, også legges til grunn for den nye ordningen. Videre legger vi til grunn at  det heller ikke i årets ordning blir noen kobling mellom bruk av slumpfiskeordningen og adgangen til kvoteoverføring, slik at bruken av den ene ordningen ikke ekskluderer bruk av den andre ordningen.

Norges Fiskarlag er videre enig i at adgangen til å overføre ufisket kvantum til neste år betinges av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år. Vi er av den oppfatning av at dette vilkåret bør gjelde alle gruppene.

Avslutningsvis vil Norges Fiskarlag anmode fiskerimyndighetene om snarest å legge til rette for en ordinær kvotefleksibilitetsordning på fartøynivå for torsk, hyse og sei nord for 62°N, slik Stortinget nylig har vedtatt (vedtak 553) i tilknytning til behandlingen av Kvotemeldingen, jfr. Innst. 243 S (2019-2020).»