26.02.2024

Pakkeforsikringen endret

Forbedret løsning

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen har gjort endringer av pakkeforsikringen i Fiskerioverenskomsten. Det medfører at alle båteiere må gjennomgå sine forsikringer for sine ansatte og oppdatere dem i samsvar med de nye kravene.

Endringene har blitt foretatt i tett samarbeid med Gjensidige for å få de pålagte dekningene i samsvar med dagens behov og forventinger til forsikringsytelsene.

Yrkesskadedelen er fortsatt tilpasset fiskeri og har et dekningsområde som omfatter mer enn en tradisjonell yrkesskadeforsikring. Blant annet vil normalt reise til og fra fartøyet omfattes, samt opphold om bord og ved iland- og ombordstigning.

Forbedret dekning

Det som er forbedret i den nye modellen, er måten dekningene slår ut ved ulykker og død.

Det innebærer at man får en tilnærmet lik dekning om skaden skjer i arbeid eller på fritiden. Blant annet dekkes arbeidsuførhet grunnet fritidsskade, noe som ikke var tilfelle tidligere.

I den nye ordningen, har etterlatte som ble forsørget av en forulykket, fått økt prioritert.

Nye element

Nytt i den nye pakkeforsikringen, er at vikarer og midlertidig ansatte med kortere sammenhengende arbeidsperiode enn 5 dager, kun omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Se overenskomsten i appen

Det vises til Fiskerioverenskomsten § 5 for ytterligere detaljer.

Oppdatert Fiskerioverenskomst pr. 1.1.2024 med de nye forsikringskravene, er tatt inn i Fiskarlagets medlemsapp.