Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2021

-Opprett referansegruppe

Leppefisk

Fiskarlaget foreslår at det må opprettes en referansegruppe med leppefiskere for å jobbe sammen med Havforskningsinstituttet i forbindelse med forsøk som skal gjennomføres i fisket etter leppefisk. Gruppen bør opprettes snarest mener vi.

Det er Landsstyret i Norges Fiskarlag som har pekt på at det er viktig med en referansegruppe for å vurdere nytten av de ulike tiltak som skal prøves ut, og at referansegruppen kan bidra til å avgjøre hvor og hvilke forsøk som bør gjennomføres.

Vedtaket er forankret i uro knyttet til reguleringen av leppefisket og forslaget er torsdag oversendt til myndighetene.

Fiskarlaget mener en slik referansegruppe bør opprettes så snart som mulig, slik at denne kan bidra til årets forsøk og for å kunne innhente mest mulig kunnskap i løpet av årets leppefisksesong.

Landsstyrets vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag viser til prosessene som har pågått den senere tid i forbindelse med innføring av nye krav i fisket etter leppefisk, jf. innføring av krav om ny kalv/åpning fra 2021(utsatt til 2022) og forslag til innføring av krav om biologisk nedbrytbar tråd i forbindelse med rømmingsåpning i leppefiskteinene som nylig har vært på høring.

Norges Fiskarlag er i forbindelse med innføring av nye krav i fisket etter leppefisk opptatt av at fiskeriforvaltningen har et godt vitenskapelig grunnlag før det besluttes å gjøres endringer i gjeldende reguleringer. I fisket etter leppefisk har det blitt innført en rekke redskapsendringer de siste årene, og vi mener det er viktig at man ser nytten av disse før nye krav innføres.

Vi har registrert at fiskeriministeren også er opptatt av å innhente et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før det fattes beslutning om å innføre nye redskapskrav i fisket etter leppefisk. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen uttalte i pressemelding av 25. januar 2021 følgende:

«Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet (om kalv/inngang på 60 mm diameter) til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

(…) En utsettelse av påbudet gir oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre(…)»

Fiskarlaget ber på bakgrunn av det ovennevnte om at det må opprettes en referansegruppe bestående av fiskere fra alle de ulike reguleringsområdene for leppefisk for å jobbe sammen med Havforskningsinstituttet i forbindelse med forsøk som skal gjennomføres i fisket etter leppefisk i 2021, og fremover. Vi mener det er viktig med en referansegruppe for å vurdere nytten av de ulike tiltak som skal prøves ut, og at referansegruppen kan bidra til å avgjøre hvor og hvilke forsøk som bør gjennomføres.

Vi forutsetter at Norges Fiskarlag får invitasjon til å delta i en eventuell referansegruppe med representanter fra alle reguleringsområdene i fisket etter leppefisk.

Avslutningsvis vil Fiskarlaget påpeke at en referansegruppe bør opprettes så snart som mulig, slik at denne kan bidra til årets forsøk Dette er viktig slik at vi kan innhente mest mulig kunnskap i løpet av årets leppefisksesong.»