19.04.2024

Oppfølging av vedtak

Innlegg

Vi har svart opp og anerkjent professor emeritus Svein Jentofts analyse av Norges Fiskarlag sin sentrale rolle og funksjon i fiskeripolitikken, og omtaler Landsstyrets reaksjon på Nord Fiskarlags brudd på interne kjøreregler.

I et innlegg i Nordnorsk debatt kommer professor emeritus Svein Jentoft med en interessant analyse av norsk fiskeripolitikk og Norges Fiskarlag sin sentrale rolle og funksjon. Jentoft skriver blant annet at «Fiskarlaget er kanskje den mest hybride organisasjonen i landet. Interessene spriker i alle retninger, mellom hav og kyst, stor og liten, aktive og passive redskaper, arbeid og kapital, og mellom nord og sør. Disse konfliktene har Fiskarlaget evnet å håndtere på en beundringsverdig måte.»

Fiskarlaget lyttes til

I forbindelse med kvotemeldingen som Næringskomiteen på Stortinget nå har til behandling, har det igjen vært stor oppmerksomhet om fiskeripolitikken. Regjeringen har i stor grad lyttet til råd fra Norges Fiskarlag, og vi håper Stortinget vil gjøre det samme. Samtidig har Fiskarlaget advart mot forslaget om å justere ressursfordelingen av torsk nord for 62°N mellom de ulike fartøygruppene.

Stabilitet i ressursfordelingen har vært avgjørende for å sikre forutsigbarhet for store og nødvendige investeringer i fiskeflåten. Fiskarlagets ressursfordelingsvedtak har i all hovedsak blitt fulgt opp av skiftende regjeringer og Storting siden tidlig på 1990-tallet. Den viktigste årsaken til dette er at Fiskarlaget har fattet balanserte vedtak og kompromisser som har stått seg over tid. Dette har vært ekstremt krevende, og naturligvis har ikke alle vært fornøyde med vedtakene som har blitt fattet. Det har likevel vært en grunnleggende respekt for både yrkeskollegaer og de organisatoriske spillereglene.

Fordelingsvedtakene har vært en forutsetning for den stabiliteten vi har hatt de siste tiårene, og som har lagt grunnlaget for en lønnsom fiskeflåte med attraktive arbeidsplasser i alle flåtegrupper. Samtidig har vi klart å opprettholde en variert flåtestruktur med spredt og lokalt eierskap.

Som i alle organisasjoner så er det også i Norges Fiskarlag ulike synspunkt på både små og store saker. For å kunne fungere som en tydelig interesseorganisasjon og sikre at demokratiske vedtak i organisasjonen følges opp, har vi lover og interne spilleregler som slår fast at vedtak som er fattet av Landsmøtet og Landsstyret er bindende for både medlemslag og medlemmer.

Én stemme utad

Denne vinteren har det vært flere mediesaker om det indre liv i Norges Fiskarlag, med omtale av både eksklusjonskrav og harde fronter innad i Fiskarlaget. Når viktige og prinsipielle saker, som ressursfordeling, skal avgjøres, er det ikke unaturlig at temperaturen kan bli høy. Norges Fiskarlag sine synspunkter er forankret i en rekke Landsmøtevedtak, og det er dette som har blitt lagt til grunn i vårt arbeid med kvotemeldingen.

Enhver organisasjon er avhengig av at interne kjøreregler etterleves. Derfor var det problematisk da Nord Fiskarlag tidligere i vinter fattet et vedtak om ressursfordeling som gikk imot gjeldende Landsmøtevedtak. Det var derfor også nødvendig at Landsstyret reagerte, og styret i Nord Fiskarlag erkjente at de trådte feil. Saken er nå konkludert med en irettesettelse. Vi har også tydeliggjort våre rutiner for å sikre at sentrale vedtak er kjent i hele organisasjonen.

I sitt innlegg skriver også Svein Jentoft at Norges Fiskarlag ikke lengre vil være en samlende organisasjon om «Nord» blir kastet ut. Til tross for spekulasjoner i media så var aldri eksklusjon av et helt medlemslag aktuelt. Det er alltid styret som må svare for styrevedtak. Nå er det heller ingen som skal «kastes ut». Som Jentoft helt riktig påpeker så har et samlende og samlet Norges Fiskarlag tjent norske fiskere svært godt, og ambisjonen vår er utvilsomt at vi også i årene framover skal være en samlet og sterk organisasjon for fiskere fra hele landet og alle flåtegrupper. Stor takhøyde og demokratiske interne prosesser er avgjørende for å komme fram til gode og balanserte løsninger – og gjør at vi utad kan tale med én stemme.

Kåre Heggebø, leder

Sverre Johansen, generalsekretær