Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.05.2021

Om 3. landskvoter

Landsstyret

Norges Fiskarlag har behandlet vårt innspill til spørsmål om kompensasjon for tap av fiskemuligheter som følge av manglende kvoteavtale med Storbritannia for 2021. Se hele vedtaket her.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 11. mai 2021 fattet følgende vedtak:

« 1 Norges Fiskarlag viser til myndighetenes kunngjøring av 30. april d.å.om at Norge og Storbritannia avslutter fiskeriforhandlingene om en kvoteavtale for 2021. Norges Fiskarlag er innforstått med at det ikke blir noen kvoteavtale med Storbritannia for 2021, og har støttet myndighetenes forhandlingslinje overfor UK, med bakgrunn i de uakseptable kravene som er fremsatt av UK for å få til en avtale. En manglende kvoteavtale med UK innebærer selvsagt negative konsekvenser for flere norske fiskerier/kvotegrupper. Norges Fiskarlag finner det derfor rimelig at det gis kompenserende tiltak overfor de flåtegrupper som blir mest rammet i denne situasjonen, og at dette gjøres gjennom tildeling av kvanta fra udisponert tredjelandskvote av bl.a. torsk nord for 62°N. Udisponerte kvanta sei og hyse nord for 62°N kan også trekkes inn i kompensasjopnsvurderingene.

2 Ufordelte kvantumsrammer av torsk, sei og hyse nord for 62°N som i utgangspuntet var avsatt til kvoteavtaler med andre land for 2021 er ut fra Fiskarlagets oversikter som følger:

Torsk: 12 202 tonn + 4 387 tonn (norsk andel av Svalbardavsetningen) = 17 039 tonn
Hyse: 3 913 tonn
Sei: 1 655 tonn

3 Norges Fiskarlag viser til tidligere praksis og erfaringer knyttet til bruken av kvote-kompensasjonsordninger i situasjoner uten eller sent inngått kvoteavtaler med andre land. Senest skjedde dette i 2014.

4 Norges Fiskarlag har vurdert saken, og vi har etter en helhetsvurdering kommet til at rimelighetshensyn og tidligere praksis tilsier at den delen av flåten som taper både kvotegrunnlag og tilgang på fiskeområder på grunn av manglende kvoteavtale med Storbritannia bør kompenseres for sitt tap.

5 Kompensasjon til fartøygrupper som ble berørt av manglende eller forsinkede kvoteavtaler med tredjeland ble bl.a. stadfestet i landsstyrevedtak 17/14 i Norges Fiskarlag i 2014. Her fremkommer det b.la. at:

  • «Norges Fiskarlag viser til at ressursfordelingsvedtaket fra 2007 (landsmøtevedtak 6/07) omfatter alle fiskemuligheter og kvotegrunnlag som inngår i fisket for de enkelte flåtegrupper. Dette betyr at også kvoter som havfiskeflåten gis tilgang til i andre lands soner inngår i den omforente kvotepakken. Årlig tilgang på kvoter for norske fartøy i andre lands soner balanseres gjennom bytte av torsk og hyse avsatt i tredjelandskvoten i avtalene mellom Norge og Russland. Dette mønsteret har vært gjeldende siden etableringen av de økonomiske sonene siden i 1977.

    I forbindelse med at Norge ikke har hatt bilateral kvoteavtale med Færøyene de senere årene har man for årene 2012 og 2013 utviklet en praksis hvor alle konvensjonelle havfiskefartøy fikk kompensasjon gjennom tilleggskvoter fra tredjelandskvoten. Fiskarlaget er av den oppfatning at kompensasjon må gis til definerte fartøygrupper som har blitt berørt av manglende eller forsinkede kvoteavtaler, og ikke til enkeltfartøy. Sistnevnte kompensasjonsalternativ er det vel trolig heller ikke lovhjemmel til.»

6 Selv om det er flere fiskerier/flåtegrupper som blir negativt berørt av manglende avtale med UK i 2021, så mener Fiskarlaget at det spesielt er fartøy som fisker på kvoter av lange og brosme i UK sonen som blir hardest rammet. Denne flåten består av 26 konvensjonelle havfiskefartøy og 4 kystfartøy o/28 meter med lange og brosmeadgang.

7 Med henvisning til at det gjenstår et betydelig kvantum av torsk og hyse fra avsetningen til tredjeland finner Norges Fiskarlag det rimelig at den konvensjonelle havfiskeflåten som en ad hoc løsning for 2021 blir kompensert for tapet med økt kvote på torsk nord for 62°N. Etter en helhetsvurdering og rimelighetsbetraktning tilrår Norges Fiskarlag at gruppen konvensjonelle havfiskefartøy kompenseres med 5 000 tonn torsk og 3 000 tonn hyse av de udisponerte tredjelandskvotene og at dette kvantumet deles likt på antall grunnkvoter i gruppen.

8 Fiskarlaget mener også at det er naturlig å inkludere de fire kystfartøyene over 28 meter med deltakerrettigheter i fiske etter lange og brosme i foreslåtte ordning/kvantumsramme. Norges Fiskarlag ser ingen grunner til at en skal forskjellsbehandle de 4 kystfartøyene over 28 meter og de konvensjonelle havfiskefartøyene, og mener at alle de 30 fartøyene skal gis lik kompensasjon.

9 I tillegg til forannevnte flåtegruppe vil Fiskarlaget også vise til at enkelte konvensjonelle kystfartøy som tradisjonelt utøver sin fiskeriaktivitet med garn i britisk sone i Nordsjøen i store deler av året blir rammet, selv om de i all hovedsak har sitt kvotegrunnlag. Norges Fiskarlag ber derfor myndighetene vurdere å gi disse fartøyene en kvote-kompensasjon av den udisponerte seikvoten nord for 62°N.

10 Det er også andre fiskerier/flåtegrupper, både hvifisk og pelagisk, som blir negativt berørt av manglende adgang og kvotegrunnlag i britisk sone, men Fiskarlaget anser at dette ikke kan løses gjennom årets kvote-kompensasjonsordning.

11 Norges Fiskarlag viser også til mottatt e-post fra Fiskeridirektoratet av 4. mai 2021 hvor det bes om at fiskerinæringen kommer med innspill på følgende problemstillinger:

-Hvor mye av ubenyttet tredjelandskvote bør tilbakeføres til nasjonal kvote?
-Hvordan bør ubenyttet tredjelandskvote fordeles mellom fartøygrupper og avsetninger?
-Eventuelt virkningstidspunkt for en slik refordeling?

12 Norges Fiskarlag mener at tredjelandskvantum av torsk, hyse og sei nord for 62°N som gjenstår etter at foreslåtte disponeringer til kompensasjonsformål slik som angitt foran, må fordeles etter de tradisjonelle fordelingsnøklene, i samsvar med det som allerede er gjort for 16.000 tonn torsk av tredejelandskvoten. Dette bør iverksettes så snart som mulig med mindre departementet følger opp Fiskarlagets tidligere innspill vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten av 23. april d.å. hvor vi påpekte viktigheten av at Norge går i forhandlinger med Russland om en ad hoc avtale for årets torskefiske hvor målet må være å få til enighet mellom partene om å kunne overføre mer enn 10% (15%-20%) av nasjonal kvote til 2022.

13 Fiskarlaget mener det er svært viktig at en slik avtale kommer i stand, for å sørge for at minst mulig av norsk kvote går tapt. Det gjenstår fortsatt et betydelig kvantum av årets kvote, og det er stor usikkerhet om hvordan utviklingen i fisket gjennom året vil arte seg på grunn av ulike utfordringer som tilgjengelighet og markedsutfordringer.»