Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.11.2020

Oljevilkår for havvind?

Saken opp i Stortinget

Vindkraftprosjektet Havsul I kan komme inn under de samme skatteordningene som petroleumsnæringen. Det vil si at utbygger får dekket 78 prosent av kostnadene til investeringer og planlegging. Dette er ukjent for offentligheten, skriver Sunnmørsposten.

Vindkraftverket Havsul I skal etter planen levere strøm til gassanlegget på Nyhamna i Aukra, og dermed sikre bedre forsyningssikkerhet for anlegget.

Fikk hakeslepp

Stortingsrepresentant for SV, Arne Nævra, sier til Sunnmørsposten at han fikk hakeslepp, da han hørte om ordninga. Da har man mye større muligheter for å ta sjanser, og man kan sette i gang med prosjekt man ellers ikke ville turt å satse på, sier han. Han viser videre til konsekvensene for både fiskeri og sjøfugl. Forrige uke stilte han spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) om dette.

I sitt svar skriver Sanner blant annet at «Dialog mellom skattemyndighetene og departementet som overordnet ansvarlig myndighet for skatteregelverket, foregår internt inntil nødvendige avklaringer blir gjort offentlig på egnet måte».

Utover dette legger han hele ansvaret for denne konkrete saken over på skattemyndighetene og Oljeskattekontoret.

– Svaret fra finansministeren bidrar ikke til mer offentlighet rundt finansieringsordningen bak Havsul I og eventuelle andre vindkraftprosjekt til havs. Tvert imot bekrefter dette svaret vår oppfatning om myndighetenes manglende åpenhet om hvordan dette skal finansieres. Dette har stor allmenn interesse, og burde absolutt vært underlagt politisk behandling. I stedet overlates avgjørelsene til underliggende skattemyndigheter, hvor sakene i stor grad unntas offentligheten på grunn av taushetsbelagt informasjon, sier rådgiver Hanna Bauge i Fiskebåt.

Viktige gytefelt

Fiskebåt har i samarbeid med Fiskarlaget engasjert seg i dette, etter som vindkraftprosjektet er planlagt bygd midt i et av de viktigste gytefeltene for NVG-sild langs kysten. Ingen kjenner konsekvensene, og Havforskningsinstituttet har derfor vært klar overfor norske myndigheter at det må legges en føre-var tilnærming til grunn.

– Vi opplever at denne manglende åpenheten i sakene påvirker forvaltnings- og konsesjonsprosessene, som til syvende og sist går ut over de fiskeri- og miljøinteressene som vi er satt til å ivareta. Dette mener vi er kritikkverdig, uttaler Hanna Bauge til Sunnmørsposten.

Her kan du lese hele artikkelen i Sunnmørsposten (betalingsmur)

Også nettstedet Nett.no omtaler saken (Betalingsmur)