25.09.2023

Øker satsen

Avhjelper kystrekeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke satsen i den midlertidige tilskuddsordningen til drivstoff for kystrekeflåten. -Positiv imøtekommelse, sier Fiskarlaget.

-Det er positivt at myndighetene har lyttet til forslaget fra Norges Fiskarlag, og nå øker tilskuddssatsen med en krone til 3,50 kroner per liter drivstoff. Kystrekeflåten er en svært presset situasjon, som har blitt ytterligere forverret gjennom kvotenedgangen i Nordsjøen og Skagerrak, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag ba tidligere i september om en økning i satsen for tilskudd til kystrekeflåten. Ordningen administreres av Garantikassen for fiskere og har rammer for et slikt grep, påpekte vi overfor Nærings- og fiskeridepartementet.
Det er i 2023 satt av et midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten over statsbudsjettet på 23,449 millioner kroner til utbetaling i ordningen, og per 1. september var det utbetalt et tilskuddsbeløp på lag 12,1 millioner kroner.
-Økning i satsen for tilskuddet vil avhjelpe situasjonen for flåte, påpeker Heggebø.

Departementet skriver i et brev mandag at forskriften justeres med følgende forutsetning:

«Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2023. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen.»