Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2022

Øker maksimalkvoten

Tre tonn opp

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene på torsk nord for 62°N med 3 tonn for alle fartøy i åpen gruppe. Dette er i tråd med vårt innspill fra fredag 18. mars.

Beslutningen fra Fiskeridirektøren kom onsdag ettermiddag og har virkning fra og med i dag.  Det påpekes i meldingen fra Fiskeridirektøren at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Vi tok opp spørsmålet om refordeling i åpen gruppe for torsk nord for 62N i Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag sist fredag.

Fiskarlaget påpekte da i vårt vedtak at det ifølge ukestatistikken for uke 10, var landet 4 863 tonn av en justert gruppekvote på 27 359 tonn torsk.

Videre at:

  • «Ifølge Norges Råfisklag, har 79 aktive fartøy av 1260 fartøy som så langt har levert torskefangst i åpen gruppe fisket 90 % av kvoten sin per dags dato. Det vises til at en på samme tid i fjor hadde fisket 4 501 tonn av en justert gruppekvote på 26 113 tonn, og at det ved årets slutt gjensto over 6000 tonn. Første justering i fjor kom 6.mai med en maksimalkvoteøkning på 3 tonn, for deretter fritt fiske fra og med 27.september. Ettersom fisketakten er omtrent den samme som i fjor, kan det være rom for en kvotejustering for å legge til rette for at tildelt kvote kan tas for fartøy i åpen gruppe. Norges Fiskarlag har fulgt utviklingen i fisket, og vurderer det dithen at det kan være behov for å gjøre justeringer i reguleringsopplegget for åpen gruppe, og tilrår derfor at maksimalkvotene for åpen gruppe økes med 3 tonn (for alle fartøy/kvotetrinn).»