Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2014

Øker makrellkvoten

For garn og snøregruppen

Maksimalkvotene for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre i fisket etter makrell økes med virkning fra og med i dag, 9. oktober, med 23 prosent. Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet om både økt overregulering og tilrettelegging for overføring av restkvote til 2015.

Fiskeridirektoratet opplyser at kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten etter denne økningen blir på 63,623 tonn.

Norges Fiskarlag har sendt brev til Fiskeridirektoratet med innspill på flere punkt i denne saken etter at Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. oktober og gjorde slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til mottatt e-post fra Fiskeridirektoratet datert 6. oktober d.å. vedrørende spørsmålet om refordeling i snøre- og garngruppens fiske etter makrell. Fiskarlaget viser til at det pr. 7. oktober d.å. fortsatt gjenstår nærmere 4.850 tonn makrell av 2014-kvoten til snøre og garngruppen.

Årets makrellsesong for snøre- og garngruppen har vært utfordrende, og mønsteret og tilgjengelighet har endret seg siden i fjor. Fisketakten til snøre- og garngruppen har nå avtatt betydelig, og fartøyene som drifter med snøre (krok) er i ferd med å avslutte sesongen. Ut fra rådende situasjon vil Norges Fiskarlag fremme følgende forslag til justeringer av reguleringsopplegget i snøre- og garngruppen:

1.            Overreguleringen økes til 100% (omfatter ikke fartøy over 15 meter som kan benytte notredskap – fortsatt kun garantert kvote for disse). Det tilrås ikke at fartøy med snøreadgang kan nytte trålredskap til å fiske makrellkvoten.

2.            Norges Fiskarlag vil understreke at kvoten til snøre- og garngruppen fortrinnsvis skal tas med disse redskapene, og en vil derfor advare mot å utvide adgangen til å fiske restkvoten med andre redskaper (not og trål) ut over de muligheter som ligger i gjeldende reguleringsopplegg når det gjelder redskapsfleksibilitet (notredskap). Fiskarlaget mener at det er viktig å ta hensyn til dette også i forbindelse med refordelingsspørsmål, jfr. organisasjonens gjennomslag for ikke å slippe opp for full redskapsfleksibilitet i snøre- og garngruppen når dette var gjenstand for behandling i 2011.

3.            Norges Fiskarlag anmoder videre om at dersom det ved årets utløp fortsatt gjenstår en restkvote i snøre- og garngruppen som er høyere enn flekskvoten til gruppen på 1.735 tonn (10% av gruppekvoten), så må myndighetene legge til rette for at denne restkvoten kan overføres til 2015-kvoten til snøre- og garngruppen. Det må antas at kvoteutnyttelsen av 2014-kvotene til øvrige reguleringsgrupper er såpass høy at en kommer innenfor den nasjonale begrensningen på 10% av den norske makrellkvoten for 2014. Alternativt tilrås at overskytende restkvote fra snøre- og garngruppen overføres til kystgruppens 2015-kvote.

4.            Det bes om at anbefalte justeringer iverksettes så snart som mulig.»