Fiskarlaget Nyheter

2021-10-12 13:55:00
Flere positive grep
Statsbudsjettet 2022
Flere positive grep
Kjell Ingebrigtsen foran Stortinget
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Regjeringen Solberg foreslår flere grep som fremmer fiskerinæringens utvikling og vilkår i sitt forslag til statsbudsjett. Vi må samtidig ta høyde for at en ny regjering vil gjøre noen endringer, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Statsminister Erna Solberg la tirsdag frem sitt foreløpig siste statsbudsjett.

– Overordnet vil jeg si at flere av forslagene trekker i positiv retning. Fiskerinæringen er avhengig av forutsigbarhet og stabilitet, ikke minst på skatte- og avgiftsområdet. Vi har derfor spilt over til den nye regjeringen (se lenke til innspill) en tydeliggjøring av hva vi forventer og trenger, sier han.

Vil øke CO2-kompensasjon

– Vi i sjømatnæringen merker oss spesielt regjeringens forslag om tiltak knyttet til økt CO2-kompensasjon for fiskeflåten i 2022, sier Kjell Ingebrigtsen.

I en pressemelding om CO2-saken sier regjeringen følgende:

  • Regjeringa vedtok innføring av full CO2-avgift for fiskeflåten frå 1. januar 2020. Som følgje av auka i CO2-avgifta for fiskeflåten, vil regjeringa utsetje nedtrappinga av kompensasjonen og heve ramma for ordninga i 2022.

Kompensasjonen forslås auka frå 255 til 305 millionar kroner.

– Med ei forlenging av kompensasjonsordninga vil fiskeflåten få betre tid til å finne gode innretningar på korleis CO2-avgifta kan tilbakeførast til flåten og stimulere til grøn omstilling, seier fiskeri- og sjømatministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet vil opprette ei arbeidsgruppe med mellom anna representantar frå fiskeflåten for å vurdere denne innretninga.

Kjell Ingebrigtsen sier regjeringen med dette forslaget kommer næringen noe i møte.

– Det er en realitet at det er vanskelig å holde den farten som også vi skulle ønske oss på grønn omstilling i fiskeflåten. Hovedgrunnen er mangel på fremdriftsalternativ i flåten. Vi ønsker ny teknologi velkommen. Så langt er det i praksis ikke alternativ til marin diesel. Det begrenser oss, også i forhold til vårt ønske om et enda lavere miljøavtrykk fra flåten. Det er også viktig at kompensasjonsordningen justeres slik at den treffer bedre, sier lederen i Fiskarlaget.

Kontrollavgift

Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa.

– Ved å vidareføre fritaket frå kontrollavgifta, tek vi omsyn til dei totale kostnadane for denne flåtegruppa, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Regjeringen vil videreføre fritaket for den nye avgiften også for 2022. Dette gir flåten anledning til å få på plass utstyr og programvare. Det er positivt. Samtidig ulmer det fortsatt i næringen knyttet til de nye tiltakene. Vi er positive til at det er god kontroll med ressursuttaket. Det vi har vært uenige om er hvordan dette gjøres. Her vil vi videreføre dialogen med den nye regjeringen, lover Kjell Ingebrigtsen.

Velferd

I forslaget til statsbudsjett opprettholdes tilskuddet til velferd for fiskerne. Fiskarlaget administrerer ordningen på vegne av alle fiskere og drøyt 20 velferdsstasjoner drives i vår regi, i hovedsak i de to nordligste fylkene.

– Dette tilskuddet gir oss anledning til å gi et servicetilbud til fiskere som er borte hjemmefra under sesongfiskeriene. Tilskuddet treffer målgruppen, og gjør det mulig å opprettholde et etterspurt servicetilbud til fiskere som ikke ror fiske ut fra sin hjemmehavn, sier han.

Avgift

– Vi legger også merke til at regjeringen opprettholder nivået for forskningsavgiften, som vi er positive til. Imidlertid merker vi oss at formålet for avgiften foreslås utvidet. For oss er det vesentlig at ikke forskningsdelen av avgiften utvannes, kommenterer Ingebrigtsen.

Fiskeriforskningsavgiften trekkes av førstehåndsomsetningen til fiskerne, og regjeringen foreslår at midlene skal dekke deler av kostnadene ved å skaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for fiskeriforvaltningen og til å forebygge marin forsøpling fra fiskerinæringen, samt rydde tapte fiskeredskap.

Det foreslås en bevilgning på 111,3 millioner kroner i 2022.

Lavere formuesskatt

– Fiskarlaget har i en årrekke pekt på at redusert formueskatten er et instrument som kan bidra til økt lokal verdiskaping. Det sier Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til at regjeringen blant forslår å øke bunnfradraget og fortsette nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital.

– Når det gjelder regjeringens totalpakke på innretning av endringene må vi få mer tid til å se på det, sier han blant annet med henvisning til at regjeringen foreslår å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.

SAR Queen

Kjell Ingebrigtsen sier Fiskarlaget er utålmodige når det gjelder de nye redningshelikoptrene.

– Vi er glade for at prosessen er i gang, men bekymret og urolig for at det både tar tid og synes å være fortsatte utfordringer både med hensyn til rotorvind ved landing på sykehusene og store vedlikeholdsbehov knyttet til hver flytime. Det viktige er å ha på plass nødvendig kapasitet og at forsvarets mannskaper som gjør denne viktige jobben får gjort den på den maskinen vi skal ha i vår redningstjeneste, sier Kjell Ingebrigtsen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.