Fiskarlaget Nyheter

2021-07-09 12:55
Åpner fjordlinjene
-Viktig avklaring
Åpner fjordlinjene
Makrellfiske
Foto: Kjell Ingebrigtsen

Fiskeridirektoratet har åpnet fjordlinjene for fiske etter makrell. Den midlertidige åpningen er en rask og viktig avklaring, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Frem til og med 1. september er det nå tillatt for fartøy i kystfartøygruppen for makrell å fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene i Nordland fylke uavhengig av fartøyets lengde.

I forskriften heter det at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell før 1. september 2021 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.

Forskriften trer i kraft straks.

Norges Fiskarlag sendte denne uken et brev til Fiskeridirektoratet om nettopp denne saken, og vi tror dette svaret kan være med på å tilrettelegge for at fisket kan gjennomføres på en god måte.

Fiskarlagets brev:

«Regulering av fisket etter makrell i 2021 - behov for umiddelbar iverksettelse av unntak fra fjordlinjebegrensningene.

Norges Fiskarlag viser til landsstyrets vedtak av 19.5.2021 vedrørende fjordlinjer og makrellfisket, hvor det bl.a. heter som følger:

«Norges Fiskarlag viser til at gjeldende fjordlinjereguleringer kan komme til å by på utfordringer for avviklingen av årets makrellfiske, dersom det blir behov for at fartøy over 15 meter må høste makrell innenfor etablerte fjordlinjer. Det vises i den forbindelse bl.a. til Forskrift av 5.8.2016 om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene hvor det ble gitt unntak slik at det til og med 1. september 2016 var tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland og Finnmark fylke uavhengig av fartøyets lengde. Denne datoen/årstall har ikke lenger gyldighet og må vurderes på nytt.»

Videre vises det til møte mellom Fiskeridirektoratet og næringen 4.6.2021 omkring kvotereguleringen av makrellfisket i 2021. I nevnte møte ble også fjordlinjespørsmålet berørt, og det framkom stor støtte i næringsorganisasjonene om at myndighetene må være fleksibel og tillate fartøy over 15 meter å fiske makrell innenfor fjordlinjene dersom dette skulle bli nødvendig.

Innblanding hvitfisk (kysttorsk) i makrellfanger er tilnærmet fraværende.

Makrellfisket i Lofoten/Vesterålen har nå pågått noen uker og det er fisket om lag 7 500 tonn av kystkvoten. Fisket foregår i all hovedsak kystnært på grunt vann. Gjeldende fjordlinje-regime er imidlertid til hinder for at flåten over 15 meter kan utøve et effektivt makrellfiske. Norges Fiskarlag viser til nivået på den norske makrellkvoten for 2021 og vil ut fra dette på nytt understreke at det er svært viktig at det utvises smidighet i reguleringene og at det legges til rette for at norske fartøy kan fiske makrell i norsk farvann når makrellen er tilgjengelig. Erfaringsmessig kan fangstbarheten til makrellen skifte fort, og det er derfor avgjørende at fiskeområdene er tilgjengelige for flåten når makrellen er i området.

Norges Fiskarlag ber derfor om at fiskerimyndighetene snarest gjeninnfører et generelt unntak fra fjordlinjereguleringene slik en gjorde i 2016, jfr. Forskrift av 5.8.2016 om fiske etter makrell innenfor fjordlinjen. Dette vil skape nødvendig forutsigbarhet for flåten. Den 5. juli 2016 åpnet Fiskeridirektoratet for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland, uavhengig fartøyets lengde. Videre ble det fra 5. august åpnet for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark, uavhengig av fartøyets lengde. Åpningene gjaldt til og med 1. september 2016. Beslutningene var i samråd med Havforskningsinstituttets vurdering av de biologiske og økosystembaserte betraktninger knyttet til dette fiskeriet.

Norges Fiskarlag imøteser fiskerimyndighetenes snarlige avklaring, slik som det skisseres ovenfor.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.