Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2020

Ny prosess

Organisasjonssaken

Landsstyret vil starte en prosess med å legge grunnlaget for en ny organisasjonsprosess i Norges Fiskarlag. Det legges opp til at organisasjonsendringer kan vedtas som lovsak på landsmøtet i november neste år.

Landsstyret er samlet til fysisk møte tirsdag og onsdag 20.-21. oktober ved Clarion Hotel i Trondheim.

I forbindelse med behandling av «Organisasjonssaken» ble det understreket at saken ikke er begrenset til situasjonen som har oppstått etter at årsmøtet i Fiskarlaget Nord vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag.

Det ble fra generalsekretær Otto Gregussen påpekt at det er dekning for å si at Norges Fiskarlag står overfor organisasjonsmessige utfordringer både på kort og lang sikt.

Han la i sin innledende orientering til landsstyret vekt på at det over lang tid har blitt arbeidet med å få til en mest mulig hensiktsmessig organisering av Norges Fiskarlag.

Gregussen dro opp et alvorlig bakteppe for styret da han også i sin innledning til diskusjon tydeliggjorde at det samholdet som har preget fiskernes organisasjoner ikke er like tydelig som før.

-Det er svært vanskelig å se at organisasjonen kan gå videre uten betydelige endringer i oppbygging, og organisasjonsform. Det er bra for organisasjonen at det manes til samhold, men oppfordringene må følges av oppriktige ønsker om endringer i organisasjonen, sa generalsekretæren.

Norges Fiskarlag er i dag organisert med sju regionlag og to gruppeorganisasjoner.

Etter en bred diskusjon av saken gjorde Landsstyret følgende vedtak:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til Landsmøtets behandling av sak 8 a) «Organisasjonssaken» hvor pågående organisasjonsprosess ble avsluttet i erkjennelsen av at ingen av de modeller som var framlagt fikk full oppslutning fra medlemslagene.

Landsstyret konstaterer at det fortsatt er en erkjennelse i organisasjonen at det er behov for endringer uten at nye prosesser innenfor eksisterende organisasjonsmodell ser ut til å bli iverksatt.

Utmeldingen fra Norges Fiskarlag fra Fiskarlaget Nord tas til etterretning og Landsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til videre drøfting med Fiskarlaget Nord.

Landsstyret forutsetter at Fiskarlaget Nord er fullverdig medlem av Norges Fiskarlag i perioden fram til uttreden av laget finner sted slik Norges Fiskarlags lover regulerer.

Den totale situasjonen i Norges Fiskarlag er imidlertid en indikasjon på at det er behov for endringer i organisasjonen utover det som medlemslagene kan gjøre på eget initiativ.

Landsstyret vil derfor starte en prosess med å legge grunnlaget for en ny organisasjonsprosess i Norges Fiskarlag.

Forutsetningen for videre prosess må være at organisasjonsendringer kan vedtas som lovsak på første landsmøte. Forutsetningen må også være at Landsmøtet kan vedta en ny organisasjonsmodell som er bindende for medlemslagene.

Arbeidsutvalget får fullmakt til om nødvendig, å engasjere eksterne rådgivere til å kjøre og utrede organisasjonsprosessen.

Det forutsettes at det som skal legges fram for Landsmøtet er en fullt utredet organisasjonsmodell med så vel vedtekter som økonomimodell.

Landsstyret konstaterer at lagets lover knyttet til medlemskap i lokallagene ikke gir nødvendig klarhet. Dette må gjøres gjenstand for ny behandling på neste Landsmøte.»