Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2022

Nordland støtter sammenslåing

Flertall for ny modell

Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag går for et samlet alternativ for fiskerne. Vedtaket om å gå for den nye organisasjonsmodellen forutsetter at også Midt-Norge neste uke slutter seg til samarbeidet om Nord Fiskarlag.

Medlemslagene i Norges Fiskarlag skal denne høsten ta stilling til de fremforhandlede forslagene om å gå fra sju regionale medlemslag og ned til to.

15. september vedtok Fiskarlaget Nord på sitt årsmøte i Tromsø å gå for den nye modellen, som innebærer ett  samlet medlemslag fra Trøndelag og nordover.

Vedtaket forutsetter altså støtte fra Nordland og Midt-Norge.

Nå er den første av disse to årsmøtebehandlingene i mål, etter at fiskerne i Nordland mot to stemmer vedtok den nye modellen fredag ettermiddag.

Viktig beslutning

Leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø satte i sin hilsningstale torsdag rammen for beslutningen som nå altså er tatt, da han sa: 

-Dere skal ta viktige bestemmelser for fremtida. Jeg skal ikke blande meg inn i deres behandling, men jeg vil minne om at de vedtak dere fatter på dette årsmøtet, kan bety et tidsskille. Et før og etter, ikke bare for dere, men for hele Fiskarlaget.

Spenning om utfallet

Det var generalsekretær Sverre Johansen og Bjørn-Hugo Bendiksen som innledet før debatt og behandling av saken fredag formiddag.

Bjørn-Hugo Bendiksen har deltatt som representant i forhandlingsutvalget som har vært satt ned for å avklare utgangspunktet for den nye organiseringen.

Det var en omfattende debatt med et åpent og godt ordskifte som ledet frem mot en spennende avstemming.

I avstemmingen like etter klokka 12 fredag ble det klart at deltagerne på årsmøtet med overveldende flertall går inn for en ny modell.

  • Nedenfor kan du lese mer om elementene i den nye modellen.

Vegen videre

Fiskarlaget Midt-Norge vil med sitt vedtak i saken avgjøre om den nye organiseringen blir en realitet.

Forutsetningen i vedtakene fra Nordland og årsmøtet i Fiskarlaget Nord er nemlig at også trønderne slutter seg til den nye organisering når de behandler saken på sitt årsmøte 4. og 5. oktober.

Et flertallsvedtak i Fiskarlaget Midt-Norge vil i så fall innebærer at de tre lagene slås sammen til Nord Fiskarlag.

Den samme prosessen vil neste uke starte opp for medlemslagene i sør.

Først ut er Sogn og Fjordane Fiskarlag som onsdag 5. oktober tar stilling til en fremtidig modell for et felles medlemslag under navnet Sør-Norges Fiskarlag.

Dette vil etter den foreslåtte modellen bestå av lagene fra Møre og Romsdal og sørover.

Styrets innstilling

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag sluttbehandlet innstillingen til sitt årsmøte tirsdag ettermiddag og la frem for årsmøtet et vedtaksforslag som i hovedsak er gjenkjennelig fra Fiskarlaget Nords årsmøte for to uker siden. 

Styrets utgangspunkt var at de stiller seg bak en sammenslåing av lagene, under forutsetning av at Fiskarlaget Midt-Norge også forplikter seg til avtalen som er forhandlet frem.

Følgende er avklart i forhandlingsutvalget for medlemslagene i et nytt Nord Fiskarlag:

Avtalen det er kommet til enighet om mellom styrene i Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge, vil bli introdusert i sin helhet for de respektive årsmøtene.

Sommeren 2022 gikk det ut en orientering til medlemmer i de tre nordligste lagene om sammenslåingsprosessen, der følgende ble trukket spesielt frem om enighetene man har kommet til:

Dette er rammene for avtalen som det er enighet om

Lokallagsstrukturen opprettholdes, men aktiviteten i lagene må økes.

Det vil fortsatt være kontor i Tromsø, Bodø og Trondheim.

Dagens ansatte videreføres og deres rettigheter og interesser ivaretas.  

Ressursgrupper skal opprettes og arbeidsoppgaver fordeles i samarbeid med styret og administrasjon. 

Stiftelsesmøtet i det nye laget skal ha 71 representanter og følgende representasjon fra de respektive lagene: 

  • 28 representanter fra Fiskarlaget Nord 
  • 31 representanter fra Nordland Fylkes Fiskarlag 
  • 12 representanter fra Fiskarlaget Midt-Norge. 

Stiftelsesmøtet skal velge et styre med 11 medlemmer og følgende sammensetning:  

  • 4 medlemmer fra Fiskarlaget Nord (hvorav to fra Finnmark og to fra Troms)
  • 5 medlemmer fra Nordland Fylkes Fiskarlag
  • 2 medlemmer fra Fiskarlaget Midt-Norge

  • Forslaget til representasjon i et sammenslått lag er basert på dagens medlemstall.
  • Fiskerifaglige og politiske spørsmål må det nye laget ta stilling til.

Fordeler ved sammenslåing til større organisatoriske enheter ble for møtet presentert slik:

Et sammenslått Nord Fiskarlag vil bli et lag med stor bredde og dybde i medlemsmassen. Et styrket medlemstilbud vil være avgjørende for økt medlemsoppslutning.

Et sammenslått Nord Fiskarlag vil medføre en ny administrativ organisering som vil gi større utredningskapasitet, en mer effektiv saksbehandling og økte ressurser til medlemsoppfølging.

En sammenslåing til større organisatoriske enheter gir mulighet til etablering av ressursgrupper for å sikre nødvendig innflytelse for alle flåte- og redskapsgrupper.

Dette åpner for nye medlemsarenaer (gruppetilbud) gjennom fagsamlinger og fiskermøter om relevante tema for flåtegruppen.

Et sammenslått Nord Fiskarlag, med sterke vedtak som representerer den samlede medlemsmassen, vil ha større innflytelse på viktige spørsmål for yrkesfiskerne innenfor lagets faglige og geografiske ansvarsområde.

Sammenslutningen vil være et bidrag til å øke Fiskarlagets innflytelse i politiske prosesser som tydelig stemme for en samlet fiskeflåte.