Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2023

Nødvendig med forenkling

Møte om ERS/VMS

Norges Fiskarlag møtte torsdag Fiskeridirektoratet om elektronisk rapportering (ERS) og sporing (VMS) for flåten under 15 meter. Dette var et oppfølgingsmøte etter Fiskarlagets møte med fiskeri- og havministeren 12. desember 2022.

Leder Kåre Heggebø oppsummerer møtet med fiskeridirektøren som konstruktivt.

-Vi oppfatter at våre synspunkter og forslag nå blir brukt til å ta nye gjennomganger som skal lede fram til forenklinger av meldingsregimet for den mindre flåten.  Så spørs det hvor langt myndighetene imøtekommer våre krav. Etter møtet er jeg faktisk betinget optimist, sier Fiskarlagslederen.  

-Vi vil fortsette å ha en tett kontakt mot direktoratet i den nærmeste tiden for å avstemme våre forventninger i saken, påpeker han.

Må ta grep

I møtet var Fiskarlaget svært tydelig på at slik denne saken etter hvert har utviklet seg, er det helt nødvendig at myndighetene gjør betydelige endringer i meldingsformatene som den mindre flåten skal omfattes av.

Kåre Heggebø sier merkbare lettelser må til for å gjenopprette et mer konstruktivt klima mellom myndigheter og næring, og få fiskerne mer «på lag» i denne saken.

Ser på forenkling

I møtet erkjente fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen at det var behov for å finne fram til forenklinger i meldingene for den mindre flåten, og direktoratet vil vurdere nærmere de innvendingene og konkrete forslagene til tilpasninger som Fiskarlaget tok opp i møtet.

Fiskarlaget krevde på nytt at avgangsmeldingen (DEP) fortrinnsvis må tas bort, eventuelt automatiseres slik at det er tilstrekkelig den kan sendes med bare et «tastetrykk».

Må tilpasses flåten

Kåre Heggebø sier at Fiskarlaget hele tiden har vært opptatt av at rapporteringskravene må være enkle og tilpasset den mindre flåten, og derfor mener vi fangstmeldingen (DCA) og havneanløpsmeldingen (POR) må slås sammen til en landingsmelding.

Fiskarlaget gjentok at videre at det må åpnes for å kunne angi samfengt vekt på fangster, hvor fiskeslag som inngår samfengtfangster oppgis. Flere praktiske løsninger rundt samfengt-begrepet ble diskutert i møtet som direktoratet skulle vurdere nærmere.

-Denne problemstillingen henger nært sammen med kravet om fangstestimering, sier Heggebø.

-Ta bort

Fiskarlaget krevde også at midnattsmeldingen som skal sendes kl. 23:59 må tas bort for de minste fartøyene. Dette ut fra at disse i all hovedsak har sjøvær (turer) innenfor to døgn, men ofte på hver side av midnatt (kl. 24:00).

Den såkalte TRA-meldingen som låssetterfartøy er omfattet av ble også diskutert i møtet. Hegge bø sier at denne meldingstypen ikke er tilpasset dette fisket da det ikke er omlasting av fisk. Fiskarlaget mener at fangstinnmeldingene som låssettings-fartøyene gjør til salgslagene må være tilstrekkelige og må kunne rutes direkte som input til ERS-systemet.

I møtet var vi også innom fristen for innfasing for gruppen ned til 10 meter, og her er det nok forventninger om ytterligere utsettelse etter det statsråden ytret på et nettmøte om denne saken.  Også nedre fartøygrense for å omfattes av ERS/VMS og kommunikasjonsløsning gjennom GSM/mobil ble diskutert.

Vedtak i Landsstyret

Norges Fiskarlags landsstyre gjorde også vedtak knyttet til saken om ERS/VMS i sitt møte 17.-18. januar.

Les vedtaket som nå er oversend ttil NFD i vedlagte brev: