Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.01.2023

NFD går inn i klagesak

Sivilombudet avventer

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Sivilombudet avvente videre behandling av en klage fra Fiskarlaget. Departementet vil nå selv ettergå saken, der Fiskeridirektoratet er klaget inn for å ha overprøvd en rettskraftig dom.

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø sier han er godt fornøyd med den nye utviklingen i saken.

-Vi bad Sivilombudet se på Fiskeridirektoratets praksis i den aktuelle saken, der forvaltningen overprøver domstolens lovforståelse i en sak der like forseelser har fått ulik behandling, også etter at den ene saken ble behandlet i retten.

– Det var viktige prinsipper som ble reist i saken og når ikke forvaltningen forholder seg til domstolen så er Sivilombudet en instans vi kunne gå til. Nå har NFD bedt Sivilombudet om å avslutte videre behandling, noe Sivilombudet er positiv til, forteller Hellesø.

Dette er saken:

Saken startet da to fartøy ble kontrollert ved Myre Fiskemottaks avdeling Gimsøy i Lofoten i slutten av mars 2018. Fangstene av torsk ble losset i rund tilstand og deretter ført gjennom mottakets sløyelinje og landet som sløyd torsk.

Direktoratets kontrollør benyttet ikke den offisielle faktoren på 1,5 i beregningen av avviket i fangstdagboka, men derimot en faktor på 1,73 som de mente var den reelle faktoren. Fiskeridirektoratet benyttet faktorprøve/sløyeprøve for å komme frem til 1,73.

Direktoratets bruk av «egen» faktor medførte av fangsten gikk fra å ha et normalavvik i anslaget til å ha et avvik på opp mot 24 prosent.

Fiskarlagets advokat anførte at det var den offisielle faktoren på 1,5 som skulle benyttes for å beregne avvik i fangstestimeringen og det har vært stridens kjerne siden, i og med at begge fartøy ble anklaget for underrapportering.

Fangstvolumet gjorde at «Myrebas» fikk forelegg på over 100.000 kroner, og dermed ble etterforsket av politiet med påfølgende rettsbehandling i Vesterålen tingrett. Der tapte Fiskeridirektoratet og «Myrebas» ble frikjent.

-Uforståelig

-Vi forstår ikke forvaltningens beslutning og påklagde den i flere runder. Den var da både til ny behandling i Fiskeridirektoratet og innom Nærings- og fiskeridepartementet.

-Fiskeridirektoratet får nå en ny mulighet til å forklare departementet hvorfor de valgte å opprettholde et gebyr i en sak der de samtidig velger å ikke anke en tapt sak som er kliss lik. Jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig og er spent på den videre saksbehandlingen, sier advokat Ståle Hellesø.

Dette skjer nå

Nærings- og fiskeridepartementet har informert Sivilombudet om at departementet ønsker å se nærmere på denne saken og har bedt Fiskeridirektoratet om en orientering om saken.

Sivilombudet peker i en tilbakemelding til Fiskarlagets advokat på at forvaltningen selv skal ha mulighet til å rette eventuelle feil og at ombudet derfor normalt ikke skal behandle en sak før forvaltningen har tatt endelig standpunkt i saken.

Ombudet avslutter derfor sin behandling av saken frem til departementet har tatt stilling til den.