Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.12.2021

Nei til færre teiner

Leppefisket

Norges Fiskarlag sier NEI til reduksjon i antall teiner i fiske etter leppefisk i område Vest og nord for 62°N. Det er essensen i vårt høringssvar i saken.

Fiskeridirektoratet har bedt om Norges Fiskarlags innspill på om det er nødvendig å redusere antall teiner i fiske etter leppefisk i område Vest og nord for 62°N.

-Norges Fiskarlag har på bakgrunn av en høring blant medlemslagene kommet frem til at vi mener det ikke er nødvendig å redusere antallet teiner i fiske etter leppefisk, sier leder Kåre Heggebø som er tilfreds med at medlemslagene er samstemte i denne saken.

Bakgrunnen for forespørselen fra Fiskeridirektoratet var at det under reguleringsmøtet i november kom innspill på at antall tillatte teiner i leppefiske for merkeregistrerte fartøy på Vestlandet og nord for 62°N burde reduseres. Dette ble begrunnet i at tettheten mellom redskap enkelte steder ble oppfattet som for stor, samt at redskapskonflikter førte til dårligere håndtering av fangst.

-Det har kommet inn mange innspill i saken. Det gjennomgående fra lagene er at de ikke ser behov for en justering i antall tillatte teiner, sier seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes som har hatt ansvaret for høringen internt.

Lagenes svar begrunnes blant annet i at:

  • Flere rederi har etablert seg med egne fartøy, utstyr og flere ansatte for å kunne drifte dette fisket på en lønnsom og skånsom måte i henhold til dagens regelverk. De opplever at oppdretter stiller strenge krav til livskraftige leveranser leppefisk. Disse kravene sørger for at de fiskerne som gjentatt ganger ikke leverer fisk av god kvalitet sannsynligvis mister leveranseavtalene sine. Dette er etter vår oppfatning en bedre reguleringsmekanisme enn å skulle redusere antall teiner for alle.

  • Lønnsomheten vil gå betydelig ned dersom antallet teiner reduseres, og fiskerne opplever betydelig mindre fangster når teinene dras to ganger i døgnet sammenlignet med én.

  • Kravet til råtnetråd gir et visst tap av fangst gjennom sesongen, da råtnetråden kan ryke uten synlig slitasje.

  • Fiskepresset nord for 62°N oppleves ikke som for høyt, da totalkvoten enkelte år ikke blir oppfisket.

  • Det er så langt vi kjenner til ikke registret redskapskonflikter nord for 62°N.

Norges Fiskarlag mener at god kvalitet kan oppnås på andre måter enn gjennom generelle redskapsbegrensinger, og at lokalt eller regionalt overfiske bør håndteres der det skjer.

Norges Fiskarlag har altså derfor på bakgrunn av en helhetsvurdering kommet frem til at vi mener det ikke er nødvendig å redusere antall teiner i leppefisket på Vestlandet og nord for 62°N.