Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.02.2022

Mye relevant forskning

Les FHF-detaljene

En analyse av drivstofforbruk og en håndbok med tiltak mot korrosjon er to av prosjektene FHF gjorde for næringen i 2021. Seleksjon i rekefisket er en av de direkte matnyttige rapportene du nå kan lese.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF har laget en oppsummering av resultater og viktige aktiviteter som kom fra prosjektene i 2021.

I denne lenken til resultater for 2021 finner du først de aller viktigste resultater og aktiviteter og i «Resultater og aktiviteter 2021 samlet» kommer man til en rapport som går mer i dybden på hvert resultat.  

FHF har satt opp en liste som viser noen «highlights» for villfisksektoren her:

FISKERI:

 • Det er utviklet en håndbok som dokumenterer årsaker til og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy, som et viktig verktøy for å redusere problemet
 • Det er utarbeidet et oppdatert klimaveikart der en hovedkonklusjon er at en omlegging fra en CO2-avgift med en kompensasjonsordning til et krav om innblanding av biodrivstoff med en varig kompensasjonsordning vil være et treffsikkert klimatiltak
 • FiskInfo er implementert i fiskeflåten, og det er et ønske fra næring og forvaltning om å utvide bruksområdet
 • Det er utviklet ny kunnskap som vil bidra til bedret fangstkontroll og bedre fiskevelferd i notfiske etter pelagiske arter
 • Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning
 • Fangstbegrensning i snurrevadfisket er i stor grad implementert
 • Det er utviklet tekniske løsninger som vil forbedre seleksjon i rekefisket

FISKEINDUSTRI:

 • Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig
 • Teknologi for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med bruk av hyperspektral teknologi er videreutviklet for tilpasning til industrielt miljø
 • Det er produsert høykvalitets protein av torskehoder, i industriell skala
 • Det er utviklet en trommel for omlegging av liten klippfisk som medfører betydelig sparing av salt og tilnærmet doblet kapasitet ved omlegging av paller uten å redusere produktkvaliteten
 • Arbeidet med å utvikle resirkulerbar emballasje i næringen er iverksatt
 • Det er gjort viktige funn knyttet til konsum av ketolinsyre fra pelagisk fisk og utvikling av aterosklerose hos mus.

FELLESOMRÅDER:

 • Første utkast til standard metode for beregningsregler for miljøfotavtrykk for marin fisk til humant konsum har vært på offentlig høring i EU
 • Måling av matsvinn i sjømatbedrifter viser nedgang i matsvinn på 15 % siden 2018
 • Prosjekt for utvikling av ny kunnskap om arealbehov for sjømatnæringen etablert
 • Det er initiert et prosjekt på kunnskapsgrunnlaget for havvindutbygging og fiskeriinteresser