Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.08.2019

Møtte minister om havvind

Møte i Oslo

Havvind og seismikk var hovedtema da Fiskarlaget denne uken møtte olje- og energiministeren. – Vi har en god dialog, og dette var et både viktig og nyttig møte, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskerne har i lang tid opplevd en økende konkurranse om sjøareal. Havvind seiler opp som en ny tematikk, mens seismikk har vært en sentral utfordring på havet over tid.

Kjell Ingebrigtsen sier Norges Fiskarlag i utgangspunktet er positivt innstilt til andre næringer og aktiviteter i havet, inkludert bærekraftig og samfunnsnyttig vindkraftproduksjon.

– Vi poengterte i møtet med ministeren at det nå er tatt til orde for en massiv utbygging av vindkraft, og at dette tilsynelatende skjer uten at det legges til grunn analyser av konsekvenser, nytteverdi og totaløkonomi.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var tydelig på at han har fått med seg Norges Fiskarlags forventning om at myndighetene må legge bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.

– Ministeren har også registrert kravet fra vårt Landsstyre om at det snarest må utarbeides en Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens i norske havområder, sier Kjell Ingebrigtsen.

 

Utfordrende for fiskeri

Vindkraftverk til havs, både bunnfaste anlegg og flytende vindturbiner, må som regel plasseres på forholdsvis grunt vann.

– Slike grunner vil være sammenfallende med mange av våre beste fiskebanker og våre viktigste gyteområder, understreket Kjell Ingebrigtsen overfor olje- og energiministeren.

Må gjøres grundige analyser

Etter Norges Fiskarlags oppfatning vil det være klokt å utvikle gode og lønnsomme konsept for havbasert vindkraftproduksjon før det legges til rette for store vindkraftverk på norsk sokkel.

Fiskarlaget pekte også på at det ikke må bli slik at ny virksomhet, i form av vindkraft til havs, skal bli subsidiert på bekostning av etablert, lønnsom og bærekraftig høsting av sjømat.

– Med andre ord påpekte vi Fiskarlagets hovedbudskap om at man ikke kan utvikle en ny næring på bekostning av en eksisterende næring, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Viktig med tett samarbeid

Norges Fiskarlag var i møtet med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og fagmedarbeider Sonja Elin Kleven Jakobsen.

De to understreket overfor ministeren at man på seismikkområdet har fått etablert relativt fungerende samarbeidsordninger.

– Likevel er det en veg å gå. Senest i sommer har vi hatt en utfordrende situasjon under fisket på Storegga. De fastlagte rutinene har ikke blitt fulgt, og dette har skapt en unødvendig samarbeidsutfordring mellom våre næringer, sier Ingebrigtsen.

– At vi får til en god dialog mellom myndighetene og oss som etablert næring er derfor et viktig poeng for oss å få frem i den fasen vi er i nå. Der opplever jeg at vi har en minister og en regjering som ønsker å være i dialog med oss. Det er positivt, sier lederen i Fiskarlaget.