Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.12.2020

Møte om kvoter

Reguleringene 2021

Norges Fiskarlag har tirsdag bedt om et snarlig møte med fiskeri- og sjømatministeren om kvotereguleringer for 2021. Statsråden har bekreftet at han vil invitere til møte i uke 1.

Sent på formiddagen tirsdag oversendte Norges Fiskarlag sitt ønske om et snarlig møte. Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen svarte bekreftende 90 minutter senere. Fiskeri- og sjømatministeren svarer at departementet vil komme tilbake med forslag til tidspunkt. Han vil legge opp til at møtet tas den første uken på nyåret.

Norges Fiskarlag viser i sitt brev (nedenfor) til at organisasjonen har oversendt tilrådninger om utforming av kvotereguleringene for 2021 til fiskerimyndighetene tidligere i høst.

Ved lunsjtid tirsdag kom NFD med reguleringene på hvitfisk nord for Stad for 2021. Dette er en av de sakene Fiskarlaget også ser for seg å ta opp i tillegg til momentene som nevnes i brevet fra oss.

NFD har varslet at de fortløpende vil fastsette reguleringene for 2021. Du kan se enkeltreguleringer i oppslag hos NFD. (Ekstern lenke)

I vårt brev til NFD viser vi blant annet til at:

«Fiskarlaget registrerer at det foreløpig bare er fastsatt et fåtall av neste års kvotereguleringer, men det antas at fiskerimyndighetene vedtar reguleringsforskrifter for alle ordinære fiskerier på vanlig måte, slik at norske fartøy kan starte fiske fra 1. januar 2021.

Norges Fiskarlag konstaterer at departementet har fastsatt reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021, og at det fastsatte reguleringsopplegget avviker betydelig fra Fiskarlagets tilrådning oversendt i brev av 26.10.2020.

Fiskarlaget har lagt ned mye arbeid for å ivareta hensynet til alle fartøygruppene i en situasjon med en ekstraordinær lav torskekvote i Nordsjøen og Skagerrak, jfr. innstilling fra en intern arbeidsgruppe i desember 2019. Denne innstillingen har ligget til grunn for reguleringen i 2020. Fiskarlaget erkjenner imidlertid at kvotenivået ble satt for høyt for det direkte fisket etter torsk i lukket gruppe og åpen gruppe, og dette nødvendiggjorde derfor behov for innstramminger i reguleringsopplegget tidlig i høst.

Norges Fiskarlag har derfor signalisert at det for 2021 er behov for å sette lavere kvoter (garantert), men det er særdeles viktig å opprettholde adgangen til et begrenset direktefiske etter torsk slik som i år. Et reguleringsregime, kun avgrenset til bifangst (bl.a. inntil 25% for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, unntatt snurrevad), slik myndighetene har fastsatt, vil kunne innebære betydelige fordelingsmessige effekter mellom flåtegrupper, og gjøre det svært vanskelig for et kystnært fiske for den mindre flåten.

Under henvisning til foranstående anmoder Norges Fiskarlag om et snarlig møte (digitalt) med fiskeri- og sjømatministeren for å utdype organisasjonens synspunkter omkring reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021.

Fiskarlaget tar også forbehold om at det kan være behov for å drøfte kvotereguleringene av andre fiskerier for 2021 i et slikt møte.»