06.10.2023

Mange viktige grep

Statsbudsjettet

– Regjeringen gjør en rekke gode grep som tilrettelegger for videre utvikling av sjømatnæringen. Samtidig treffes vi bokstavelig talt også av negative effekter, som bevilgningen som påvirker fiskeriene ved Andøya, uttaler lederen i Fiskarlaget.

– Som nærings- fag og interesseorganisasjon er statsbudsjettet også viktig for Norges Fiskarlag, sier leder Kåre Heggebø.

Fredag formiddag har han allerede observert tre positive og en betenkelig nyhet fra årets budsjett.

Rammer er viktig

Heggebø mener det er viktige signal som kommer når det bevilges penger til videreføring av et tilskudd til den utsatte kystrekeflåten. 22,3 millioner kroner foreslås bevilget til drivstoffstøtte i 2024.

At det også settes av mer enn 600 millioner til utvikling av havner og farleder er et like viktig tiltak for utvikling av kysten.

– Jeg støtter fiskeri- og havministeren når ha sier at trygge og tilgjengelige havner og farleder er viktig for større verdiskaping, utvikling av lokalt næringsliv og bosetning, sier han.

I samme åndedrag henger han også på observasjonen om at regjeringen vil sette av 130 millioner kroner til forberedende arbeid og gjennomføring av anbudskonkurransen for Stad skipstunnel i 2024.

– Stad vil ha enorm betydning for sikkerhet for både fiskeflåten og annen skipsfart. Dette er et prestisjeprosjekt, og effekten av prosjektet tror jeg vil bli et enormt viktig fotavtrykk fra oss som lever nå og inn i fremtiden, sier han.

Betenkt om Andøya

Kåre Heggebø er samtidig betenkt over regjeringens bevilgninger knyttet til Andøya.

– Jeg hørte med stigende uro meldingen på NRK om at regjeringen går inn med 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya. Vi husker jo at det i revidert nasjonalbudsjett kom 310 millioner til tilpasninger på Andøya flystasjon, den nye bevilgningen er et sterkt signal som treffer oss i næringen som en rambukk, sier Heggebø.

Kåre Heggebø understreker at Fiskarlaget ikke er negativ til ny aktivitet på kysten, men at det er svært viktige fiskerier som pågår ved Andøya og at stor og utvidet aktivitet knyttet til romfart og militær aktivitet som nå bygges skaper uro.

– Vi fiskere trenger tilgang til havet, og det er nettopp utenfor Andøya vi har noen av våre aller viktigste fiske-, gyte og oppvekstområder. Når et økende antall oppskytinger av rom-raketter og testing av militære våpen stenger fiskefeltene, da reduseres verdiskapingen fra havet. Dette bekymrer oss veldig, sier han.

– Andøya Space og fiskeriorganisasjonene har lenge vært enige om at etablering og drift av Andøya Space ikke skal gå på bekostning av arbeidsplasser og verdiskaping i fiskerinæringa. Spørsmålet er hvordan dette nå må følges opp i praksis, avslutter Heggebø.

Les mer om de enkelte sakene vi nevner over i disse pressmeldingene fra regjeringen:

Tilskudd til kystrekeflåten

Fiskerihavner og farleder

Anbudskonkurranse for Stad skipstunnel

Andre saker i budsjettet:

  • Det foreslås 148 millioner til tiltak knyttet til havvind, størsteparten til natur- og miljøkartlegging. Vi har i et opprop sammen med flere andre bedt om minst 250 millioner,
  • Pensjonstrygden for fiskere videreføres i 2024. Det er ikke tatt en avgjørelse på lukking og arbeidet i en partssammensatt arbeidsgruppe vil bli fulgt opp.
  • Velferdsstasjonene videreføres og tilskuddet økes fra 2,5 millioner i 2023 til 2,7 millioner i 2024. Norges Fiskarlag administrerer ordningen for alle fiskere og andelen av bevilgningen er på 1,462 millioner kroner. 
  • Kompensasjon for CO2-avigften videreføres. Nominell videreføring av beløpet for 2023. (346 800 000) 
  • Regjeringen har satt av 2 131 000 kroner til Ungdomsfiskeordningen. Opp fra 2 millioner i år.