Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2020

Må tas hensyn

Klage på driftskonsesjon

Det må stilles tydelige vilkår og tas hensyn til fjordmiljø, bestander og sjømattrygghet i en ny driftskonsesjon for gruveprosjektet i Engebøfjellet i Sunnfjord, mener Norges Fiskarlag og Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) ga i sommer Nordic Rutile AS driftskonsesjon for gruvedrift i Engebøfjellet, som vi mener ikke er i samsvar med bestemmelser i både mineralloven og forvaltningsloven.

Norges Fiskarlag og Sogn og Fjordane Fiskarlag har svart opp saken gjennom en klage på driftskonsesjonen.

Klagen er ett av tre dokumenter vi har utarbeidet knyttet til Engebøprosjektet det siste året, og som du kan lese nedenfor.

Bred sjømatstøtte

Også Sjømat Norge støtter Fiskarlagets syn, og har også levert egen klage på driftskonsesjonen. De to største sjømatorganisasjonene i Norge har i hele prosessen begge vært sterkt bekymret for de planlagte utslippene og konsekvensene av disse. Dette gjentas og tydeliggjøres i klagene som er sendt.

I Fiskarlagets klage på driftskonsesjonen påpeker vi også at vilkårene som er gitt i driftskonsesjonen fra DMF ikke tilfredsstiller forsikringer gitt av regjeringen i forbindelse med tildeling av utslippstillatelse. Vi forventer at dette tas hensyn til i en ny driftskonsesjon.

Vi setter spørsmålstegn

I Fiskarlagets klage 12. august 2020 påpekes det også at det i utslippstillatelsen fra DMF i sommer ikke er gitt svar på en rekke åpenbart sentrale moment, som:

  • Hvordan skal driften (og utslippene) blir regulert når/dersom det viser seg at gruveavfallet sprer seg ut over det fastsatte deponiområdet?
  • Hvordan skal driften (og utslippene) bli regulert når/dersom overvåkingsprogrammet viser at utslippene av prosesskjemikalier og biotilgjengelige tungmetaller går ut over sjømattrygghet og human helse?
  • Hvordan skal driften (og utslippene) bli regulert når/dersom det viser seg at utslipp, sprengningsaktivitet m.m. har negativ effekt på gyteatferd og bestandssituasjon for kysttorsk, laks og andre viktige arter?

Norges Fiskarlag konstaterer også at DMF i sin behandling av driftskonsesjonen for Engebøprosjektet ikke har gjort noen tilstrekkelig selvstendig vurdering eller kontroll av fremlagte saksopplysninger, eller sett på de samfunnsmessige konsekvensene av det omsøkte tiltaket.

Innspill til ny utslippsøknad

Da Nordic Rutile (tidl. Nordic Mining) fikk innvilget utslippstillatelse i 2015/2016 slo regjeringen fast at hensynet til sjømattrygghet og gyteområder skulle ha førsteprioritet.

Ett krav var at avfallsmassene ikke måtte spre seg ut over deponiområdet, ikke ha giftvirkning på det marine miljøet, ikke gå ut over hensynet til sjømattrygghet og human helse og ikke ødelegge for villaksbestanden eller for det viktige gyteområdet for kysttorsk i Førdefjorden.

Både miljødirektøren og næringsministeren forsikret at dersom de overnevnte vilkårene ble brutt, så skulle utslippene fra virksomheten umiddelbart stanses.

Sett fra fiskeri- og sjømatnæringens side var dette en viktig avklaring. Vi forutsetter at disse klare føringene også ligger til grunn for behandlingen av den nye søknaden om utslippstillatelse.

Nordic Rutile søker nå om å erstatte noen av de tidligere aktuelle prosesskjemikaliene med «Magnafloc 5250», «Dow Froth 400» og «Sodium isobutyl xanthate» (SIBX). Av disse stoffene regnes SIBX som særlig giftig, ikke minst for vannlevende organismer.

Fra Fiskarlagets side virker det ikke som om en har vurdert hvordan stoffet påvirker arter som har tilhold i Førdefjorden, ikke minst for torskelarver. Vi har derfor i vår merknad vist til at det ikke kan gis utslippstillatelse før det er sannsynliggjort at utslippene ikke vil være til skade.

Fiskarlagets brev i Engebøsaken:

Fakta

Nordic Rutile AS skal ta ut rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord. Det er lagt opp til årlige utslipp av flere millioner tonn avgangsmasser, i tillegg til prosesskjemikalier, i Førdefjorden.

Prosjektet er en av de mest kontroversielle forurensningssakene i nyere tid i Norge.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, jan.henrik@fiskarlaget.no  eller 97 68 24 69