Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.05.2022

Likestilling og maritim næring

Ny rapport

Lav kvinneandel i maritim næring kan skyldes både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil nå invitere til innspillsmøte med partene i næringen for å diskutere innholdet i en ny rapport – og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

– Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Dette sier statsråden om resultatet etter oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet som i januar i år ble gitt Høgskolen i Innlandet.  NFD ba om en kartlegging av status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring.

Rapporten som nå foreligger, presenterer nåsituasjonen og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i næringen og belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen. Den vurderer også samfunnsøkonomiske effekter av økt mangfold og kjønnslikestilling.

Ny internasjonal kvinnedagen

Rapporten offentliggjøres på den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, som markeres for første gang 18. mai.

– Bevissthet rundt likestilling i alle næringer er viktig, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring, både generelt og med tanke på trakassering, som vi har nulltoleranse for. Mange av tiltakene som anbefales i rapporten vil næringen selv måtte ta tak i, og her skal jeg bidra. Derfor er jeg opptatt av å samle partene for å diskutere hvordan vi sammen kan løftet disse spørsmålene og hvordan vi bør gå frem for å bedre situasjonen, både på kort og lang sikt. Jeg vil ta et initiativ til et slikt møte før sommeren, sier Skjæran.

Noen sentrale funn i studien

  • Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20% innen universitets- og høyskolesektoren, men store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.

Hele rapporten er vedlagt  – Rapport HINN-2022-Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning.pdf

Støtte fra Fiskarlaget

-Fra Fiskarlagets side er vi grunnleggende positive til det arbeidet som nå gjøres fra regjeringens side. Vi har samtidig egne prosesser som videreføres i egne rekker, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Han peker da på kvinners representasjon i styrer, råd og utvalg og generelt arbeid med å bidra til at også kvinner i sterkere grad kan finne sin plass i sjømatnæringen og på havet.

-Fiskerinæringen har tradisjonelt vært en mannsdominert del av norsk arbeidsliv. Det har sakte, men sikkert blitt flere kvinner som driver fiske og som arbeider i næringen. Dette er med på å tilføre næringen økt bredde og kompetanse som vi trenger for å utvikle oss videre. Vi ser at det er mange likheter mellom maritim sektor og fiskerinæringa, og rapporten vil derfor også være nyttig og viktig i vårt arbeid for mer likestilling og økt kvinnelig representasjon, sier Johansen.