Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2023

Lettet etter henleggelse

Anmeldt av direktoratet

En skipper fra Reine sier han er svært lettet etter at politiet har henlagt en anmeldelse fra Fiskeridirektoratet for underrapportering av torsk. Stridens kjerne er omregningsfaktor, i en sak som kunne medført inndragning på minst 600 000 kroner.

Skipper Halvar Bendiksen (51) og hans rederi Malnesfjord AS ble anmeldt av Fiskeridirektoratet for brudd på havressursloven etter en kontroll på kaia 13. april 2022.

Bendiksen leverte fangsten med fartøyet «Anna-Sofie» på Andenes og meldte via fartøyets elektroniske fangstrapporteringssystem (ERS) at han hadde anslått å ha 64 500 kilo rund torsk.

Ved lossing ble den runde fangsten pumpet på land til mottaksbuffer, før den ble sløyd og veid. Landet og kontrollveid kvantum i sløyd tilstand var 48 211 kg og dette kvantumet ble ført på sluttseddelen. Omregnet til rund (hel) vekt med forskriftsfastsatt omregningsfaktor 1.5 ble dette 72 316 kg.

Fartøyet ble kvoteavregnet dette kvantumet. Sett opp mot innrapportert og estimert kvantum i ERS var dette et avvik på 7 816 kg, hvilket tilsvarte 10.81 % og som i praksis ligger innenfor akseptert slingringsmonn.

Regnet ut fangst-faktor

Fiskeridirektoratet aksepterte imidlertid ikke at avviket var 10 %. De hadde under kontrollen tatt sløyeprøver av en andel av den runde fangsten som gav en reell omregningsfaktor på 1.68.

Fiskeridirektoratet la denne faktoren til grunn ved beregning av avviket i fangstinnmeldingen og kom dermed til at det totale kvantumet rund torsk var 80 994 kg, hvilket tilsvarte en underrapportering på 20.36 %. Dette avviket mente Fiskeridirektoratet var langt over grensen for hva som kan aksepteres når det gjelder rapportering av fangst og politianmeldte derfor forholdet.

Advokat Ståle Hellesø har arbeidet i Norges Fiskarlag siden 90-tallet og er en av Norges mest erfarne fiskerijurister.

Bad om henleggelse

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø ble kontaktet av Bendiksen og gikk i dialog med politiet om sakens rettslige sider. Hellesø redegjorde for at avviket var på 10 % og at Fiskeridirektoratet hadde lagt feil premisser til grunn når de beregnet at fangstens runde vekt var på drøyt 80 000 kg og 20 % avvik.

Ståle Hellesø viste til at når fangsten var landet og ført på sluttseddel som sløyd, så skal den forskriftfastsatte omregningsfaktoren på 1.5 benyttes for å regne tilbake til rund vekt. Lovgiver har bestemt at faktoren på 1.5 skal være avgjørende for fastsetting av torskens rundvekt uavhengig av faktisk vekt.

Hellesø viste blant annet til den såkalte «Myrebas-dommen» fra Vesterålen tingrett 2. juli 2019 hvor retten underkjente at Fiskeridirektoratet benyttet annen faktor enn 1.5 for bedømmelse av en sløyd fangst sin reelle runde vekt.

Advokat Ståle Hellesø viste også til at avviket i «Myrebas-saken» ved faktor 1.5 var 11.3 % og at retten frifant skipper og rederi da et slikt avvik i henhold til praksis ikke straffeforfølges. Hellesø ba derfor om at saken ble henlagt.

Store verdier

Fiskeridirektoratet har i sin anmeldelse angitt at den beregnede underrapporterte fangsten på drøyt 16 tonn torsk, hadde en verdi på drøyt 440 000 kroner.

Det ble også vist til at gjeldende rettspraksis i fiskerisaker er at ulovlig oppnådd og underrapportert fangstverdi normalt inndras i sin helhet. Statsadvokatene i Troms og Finnmark og fra Rogaland har uttalt at det i alvorlige saker bør gjøres inndragning av 1,5 ganger ulovlig utbytte.

Lettelse

– Det er en lettelse å få avklart og lagt bak seg en slik sak som dette, sier skipper Halvar Bendiksen.

Den erfarne skipperen sier han bestreber seg på å gjøre en så god vurdering av fangstvolumet som mulig.

– Det er krevende å anslå fangstvolum. Likevel tror jeg de fleste fiskere gjør så godt de kan når de anslår fangsten. I denne saken opplever jeg det som krevende at Fiskeridirektoratet avviker fra det forskriftsfestede grunnlaget for fangstestimering med en faktor på 1,5. Jeg forstår at kontrollørene vil gjøre en så god jobb som mulig, men det oppleves konstruert når de ikke legger denne faktoren til grunn, men tar en fangstprøve og legger sin egen faktor til grunn, sier Halvar Bendiksen.

Han er glad for støtte i saken fra Fiskarlagets advokat.

– Når vi som fiskere opplever utfordringer knyttet til fiskeri-jus er det uvurderlig å få hjelp gjennom medlemsfordelene som er knyttet til bistand fra Fiskarlagets dyktige advokater, sier Bendiksen.

Halvar Bendiksen sammen med fiskerkolleger under stiftelsesmøtet for Nord Fiskarlag i desember 2022.