28.11.2023

Lange og brosme

Fordeling og regulering

Landsstyret har behandlet Fiskarlagets innspill til kvotefordeling og reguleringsopplegg for lange og brosme nord for 62˚N. Arbeidet til en intern arbeidsgruppe og høring i organisasjonen er lagt til grunn i behandlingen.

Landsstyrets vedtak i saken er oversendt myndighetene. I vedtaket påpekes det at: «….arbeidsgruppen har lagt ned et grundig arbeid og besvart oppdraget på en svært tilfredsstillende måte. Det foreligger dermed et grundig beslutningsgrunnlag som illustrer godt de ulike fordelingene en får ved alternative referanseperioder.»

Arbeidsgruppen har gitt en enstemmig anbefaling basert på fangstfordelingen i 20-årsperioden fra 2003-2022.

Arbeidsgruppen

Nord Fiskarlag – Jens Einar Bjørkås Johnsen (leder) og Gudmund S. Rognan

Sør-Norges Fiskarlag – Ingmund Pedersen og Johannes Johnsen Ormset

Fiskebåt – Åge Uran og Ronny Nogva

Sekretariatet har bestått av Sturla Roald, Ole Morten Sorthe, Hanne Fagertun og Jan Birger Jørgensen.

Arbeidsgruppa har holdt fire møter: 25. september, 27. september, 19. oktober, og 23. oktober

Foto: Kjell Ragnar Risbakk

Arbeidsgruppen har anbefalt at totalkvoten av lange og brosme nord for 62˚N fordeles mellom fartøy under 28 meter og fartøy over 28 meter basert på et matematisk gjennomsnitt av fangstfordelingen i 20-årsperioden.

Arbeidsgruppen har hatt en omfattende diskusjon om adgangsbegrensninger i kystfisket etter lange og brosme, og det er flere syn på dette spørsmålet.

Gruppen har for øvrig bedt Landsstyret om å utrede dette spørsmålet nærmere, i tillegg til å påpeke at det er nødvendig med en grundig evaluering av forskningsinnsatsen på lange og brosme, og hvordan kvoterådene beregnes. Dette støttes av Landsstyret i deres vedtak og det påpekes overfor myndighetene at kvotene i 2024 minst bør ligge på samme nivå som i år.

Landsstyret støtter kvotefordelingen av brosme og lange mellom flåtegruppene slik dette framkommer av utvalgsinnstillingen, og Fiskarlaget legger til grunn at denne fordelingen benyttes for 2024.

Landsstyret slår fast at organisasjonen må jobbe videre med spørsmålet om å adgangsbegrense fisket i kystgruppen og har bedt administrasjonen forberede en sak om dette til landsstyremøtet i januar 2024, hvor det tas sikte på å nedsette en arbeidsgruppe med oppdrag om å utrede denne saken nærmere.

• Les hele vedtaket og arbeidsgruppens rapport i Norges Fiskarlags medlemsapp. Appen er tilgjengelig for alle registrerte medlemmer.