06.09.2023

LS: Om makrell og sild

Opphev delkvoteenheten

Norges Fiskarlag mener det er grunnlag for å oppheve delkvoteenheten for fiske i britisk sone for fartøy i lukket kystgruppe. Fiskeridirektoratet er bedt om å følge opp forslaget. Det er også gjort vedtak på sild

I regulering av fisket etter makrell i 2023 har landsstyret i Norges Fiskarlag onsdag gjort et vedtak knyttet til makrellfisket i britisk sone for lukket kystgruppe.

Fiskeridirektoratet har allerede fått saken oversendt.


Landsstyret gjorde følgende vedtak i saken:

«Fisket etter makrell – kystgruppens adgang i britisk sone

Norges Fiskarlag viser til at lukket kystgruppe har en makrellkvote på 43 369 tonn, og at gruppen har adgang til å fiske inntil 25 001 tonn i britisk sone. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er satt til 28,547 tonn, mens kvoteenheten for beregning av maismalkvoten er satt til 57,093 tonn.

Det er fastsatt en delkvoteenhet på 15,18 som kan fiskes i britisk sone. Ifølge fangststatistikk pr. 6. september d.å. (nettsidene til Sildelaget) har lukket kystgruppe en restkvote på 22 669 tonn (uten fleks, ca. 4 142 tonn).

Organisasjonen foretok pr. 25.8.2023 en vurdering av gjenstående makrellkvoter til kystfartøy på 15 meter og større (not og garn/snøre), og fant ut at dette utgjorde et garantert kvantum på om lag 26 800 tonn.

Delkvoteenheten for fiske i britisk sone er fordelt på alle fartøyene i lukket kystgruppe, men det vil trolig være svært få fartøy under 15 meter som vil være aktuell for et fiske i britisk sone.

Norges Fiskarlag mener at ovennevnte talloversikt viser at det er grunnlag for å oppheve delkvoteenheten for fiske i britisk sone for fartøy i lukket kystgruppe.

Det bes om at Fiskeridirektoratet foretar en snarlig oppfølging av ovennevnte forslag.»

SILD

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 – spørsmål om økning av maksimalkvoten (adgangskvoten) for kystgruppen i britisk sone.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte i dag 6. september 2023 og fattet følgende vedtak:

«Fisket etter nordsjøsild – adgang i britisk sone for kystfartøy Norges Fiskarlag viser til at det allerede er fortatt økninger i soneadgangen for ringnotfartøy, fartøy i trålgruppen og fartøy i lukket kystgruppe.

Det vises til at luket kystgruppe pr. 5.9.2023 har en restkvote på 1 773 tonn (uten fleks, utgjør 809 tonn),
mens restkvote-adgangen i britisk sone er på 1 480 tonn.

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere om det er grunnlag for å øke gjeldende adgangskvote
på 160 tonn.»