Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.05.2019

Landsmøtet 2019

Informasjon

Norges Fiskarlag holder sitt landsmøte i Trondheim 30.–31. oktober 2019. Landsstyret har i mai behandlet en rekke forberedende saker og moment før landsmøtet og blant annet vedtatt at møtet skal kjøres papirløst.

Landsmøtet er lagt til Scandic Nidelven i Trondheim, og Landsstyret behandlet og avklarte en rekke forberedende saker i møte 7. og 8. mai. Vi legger her ut noen av de avklarte momentene til orientering.

Det ble blant annet vedtatt at saksdokumenter til landsmøtet 2019 skal legges ut via elektroniske løsninger. Med en ny elektronisk løsning, ønsker Fiskarlaget å gi deltagerne et bedre verktøy før og under møtet. I tillegg vil økt grad av digitalisering av arrangementet ha praktiske, miljømessige og økonomiske fordeler. Vi vil komme tilbake til med mer informasjon når detaljer knyttet til påmelding og saksdokumenter skal meddeles delegater og gjester.

Hvem deltar?

Norges Fiskarlags landsmøte er satt sammen av delegater fra medlemsleddene og ulike grupper av inviterte gjester. Delegatene er valgt i de respektive medlemslagene og gruppeorganisasjonenes årsmøter.

Vi legger opp til å kunne synliggjøre mer informasjon om påmelding og detaljer om landsmøtet senest i månedsskiftet august/september.

Om du ikke er deltagere eller invitert gjest og ønsker å følge forhandlingene i landsmøtet vil det åpnes for å kunne følge landsmøtet som observatør. Det vil bli anledning til å registrere deg og følge møtet som observatør når vi åpner for registrering til landsmøtet.

Andre saker

Landsstyret drøftet i møtet også det videre arbeidet med de fiskeripolitiske sakene.

Detaljer knyttet til de fagpolitiske sakene blir det arbeidet videre med fremover, og blant annet ses det an mot den varslede meldingen om et fremtidsrettet kvotesystem før mer konkretiseres utad. Regjeringen har varslet at meldingen kommer til å bli lagt frem i juni.

Lovendringer

Landsstyret vedtok etter sist Landsmøte i 2017 at det skulle utarbeides nye lover/mønsterlover for Norges Fiskarlag/Medlemslagene/Lokallagene som er fremtidsrettet og tilpasset den organisasjonsstrukturen landsmøtet la opp til å etablere. Det ble nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som jobbet frem et forslag som ble godkjent av Landsstyret og sendt ut til organisasjonsmessig behandling våren 2018.

Organisasjonssaken ble imidlertid satt i bero som følge av manglende flertall i medlemsleddene for landsmøtets flertallsvedtak. Landsstyret har likevel bedt administrasjonen gjennomføre en totrinns prosess for å avklare behov for lovendringer. Medlemslagene har kommet med sine innspill og de innkomne forslagene er tatt med inn i en videre prosess. I forslaget til landsmøtet vil det blant annet bli lagt frem forslag til hvordan prosesser knyttet til nedleggelse eller sammenslåing av lokallag kan forenkles.

Valgnemnd

I henhold til Fiskarlagets lover er det oppnevnt en valgnemnd med representanter fra hvert medlemsledd.

Valgnemnda består av følgende medlemmer:

  1. Kurt Ludvigsen, Fiskarlaget Nord
  2. Leif Karlsen, Nordland Fylkes Fiskarlag
  3. Trygve Brattland, Fiskarlaget Midt-Norge
  4. Stig Arne Sævik, Møre og Romsdal Fiskarlag
  5. Stig Oldeide, Sogn og Fjordane Fiskarlag
  6. Frank Midtbø, Fiskarlaget Vest
  7. Thor Gunnar Martinsen, Fiskerlaget Sør
  8. Arild Sekkingstad, Sør-Norges Notfiskarlag
  9. Jonny Berfjord, Fiskebåt