Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2014

Kystselregulering i 2015

Høringssvar

Norges Fiskarlag har gitt sitt tilbakespill til Fiskeridirektoratet i forvaltningen av sel langs kysten for 2015. Fiskarlaget krever økt uttak av havert i Nordland.

Innspillet er et svar på høringsnotatet som ble sendt ut fra Fiskeridirektoratet 13. november.

I brevet skriver Fiskarlaget at:

Det legges til grunn fra forvaltningen at sel langs norskekysten skal regulere tilveksten av sel, samtidig som den skal sikre levedyktige bestander innenfor deres naturlige utbredelsesområder. I forvaltningsplanen er bestandsnivået for steinkobber satt til omkring 7 000 steinkobber registrert i hårfellingsperioden, og en havertbestand som årlig produserer rundt 1 200 unger langs norskekysten.
Av notatet går det fram at nye landsdekkende tellinger av havert ble påbegynt i Troms og Finnmark i 2013, men dårlig vær i hele telleperioden medførte problemer med tellingene.

I oktober ble det gjennomført tilsvarende tellinger i områder fra Sør-Trøndelag til og med Vega, og her viste resultatene en betydelig nedgang i ungeproduksjonen i hele det undersøkte området.
Norges Fiskarlag kan ikke se at det er gitt noen forklaring på hvorfor det nå registreres en sterk nedgang i ungeproduksjonen i dette området. Derimot gis det en forklaring på en motsatt utvikling på Kjør i Rogaland, hvor den stabile ungeproduksjonen forklares med innslag fra britiske kolonier.

Havert
Det er foreslått at kvoten av havert for områdene fra Sør-Trøndelag til og med Vega settes til 0 dyr for 2015, mens det for resten av Nordland (nord for Vega) foreslås en kvote på 105 havert. For Troms og Finnmark foreslås en kvote på henholdsvis 35 havert og 115 havert.Dette begrunnes med at selv om det var en betydelig fangst i Vest-Finnmark, så indikerer tellingene likevel en relativt høy ungeproduksjon.

Norges Fiskarlag mener det burde undersøkes hvorfor ungeproduksjonen i Sør-Trøndelag har gått så mye ned i forhold til andre områder. I hele perioden fra 1996 til og med 2010 har måltallet for ungeproduksjonen av havert vært oppnådd, og det vil være viktig å ha en kontrollert tilvekst også for områdene fra Sør-Trøndelag til og med Vega, et område som tidligere har hatt stor produksjon.
Norges Fiskarlag foreslår at det settes en kvote også for dette område i størrelsesorden det som har vært fangstet de siste årene, med mindre det kan gis en forklaring på hvorfor det registreres nedgang i ungeproduksjonen for dette området.

For området nord Vega og til Lofoten bør det være grunnlag for å ta ut et større antall havert enn det som foreslås, og Norges Fiskarlag krever dette økes betraktelig ut over de foreslåtte 105 havert.
For de øvrige områdene slutter Norges Fiskarlag seg til kvotestørrelsene for havert slik de foreligger.

Steinkobbe
Som for havert, er det også for steinkobbe registrert en kraftig reduksjon i antall dyr i Trøndelag, uten at det gis noen forklaring på dette. En så stor nedgang må ha en klar årsak, alternativt må det foreligge en svakhet i tellemetoden som gir slike store nedganger. Det er registrert noe mindre sel i enkelte områder i Trøndelagsfylkene, men på langt nær så stor nedgang som tallene skulle tilsi. 

Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at Sør- og Nord-Trøndelag blir sett på som ett fylke, og at det settes en kvote av steinkobbe for begge fylkene. Denne bør ligge på et nivå som sikrer en mer langsom tilvekst enn et null-uttak vil innebære, og Norges Fiskarlag foreslår en kvote for begge fylkene til 25 steinkobber for 2015.

I de sørlige områdene er ikke åpnet for jakt i Aust- og Vest-Agder. Det er åpnet for jakt i Østfold, Vestfold og Telemark. Steinkobbe antas ikke å være lokalt tilhørende i disse områdene, men trekker inn fra større områder. Det har også vært naturlig avgang, muligens som følge av virussykdom i området.

Det kan jo stilles spørsmål ved hvorfor dette området er mer utsatt for slike sykdommer enn andre områder, og om dette kan ha årsak i tetthet og smittemuligheter.
Norges Fiskarlag mener det bør settes en mindre kvote for felling av steinkobbe for både Aust-Agder og Vest-Agder. Videre vil det forslås at det fastsettes en kvote på 20 dyr for Østfold for 2015.
For de øvrige områdene slutter Norges Fiskarlag seg til de foreslåtte kvotene.