Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.11.2011

Kystkulturprisen 2011

Sverre Jan Nordmo

Sverre Jan Nordmo fra Gratangen i Troms er tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris. Prisen ble delt ut under Landsmøtet i Trondheim. Prisen er på 10 000 kroner.

«Prisvinnerens uegennyttige engasjement har ført til økt forståelse for hva det er som har skapt en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. Hans årelange innsats har vært med på å endre folks oppfatning av hva det er som er verdifullt. Uten han ville Fiskeri-Norges hukommelse hatt store hull».

Under tildelingen viste leder Reidar Nilsen til at årets prisvinner tidlig så hvilken kulturhistorisk verdi fiskefartøy representerer. I mange år har han utrettelig arbeidet for å sikre fiskernes kulturminner, både gjennom sitt frivillige arbeid i en rekke verv i Forbundet KYSTEN, og gjennom sitt daglige virke.

Nordmo er en av pionerene i arbeidet med å synliggjøre fiskernes arbeidsvilkår gjennom tidene. Sverre Jan Nordmo var den viktigste drivkraften for å få etablert et nytt museum. 

Tale av Reidar Nilsen ved utdeling av Norges Fiskarlags Kystkulturpris 2011, under landsmøtet, torsdag 6. oktober.

«Ærede Landsmøte! Norges Fiskarlag innstiftet en egen Kystkulturpris i 1992. Den prisen skal henge høyt, og deles derfor bare ut i forbindelse med landsmøtet, – og bare når juryen finner verdige kandidater. Jeg skal få lov til å referere juryens valg, og begrunnelsen for tildelingen av Norges Fiskarlags Kystkulturpris 2011:
«årets prisvinner passer fortreffelig til formålsparagrafens definisjon av en verdig priskandidat. Den skal gis til en person som: «på en uegennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge.»

årets prisvinner var tidlig ute med å se hvilken kulturhistorisk verdi fiskefartøy representerer. I mange år har han utrettelig arbeidet for å sikre fiskernes kulturminner, både gjennom sitt frivillige arbeid i en rekke verv i Forbundet KYSTEN, og gjennom sitt daglige virke. Han er en av pionerene i arbeidet med å synliggjøre fiskernes arbeidsvilkår gjennom tidene.

Han var den viktigste drivkraften for å få etablert et nytt museum med en stor samling av nordlandsbåter på slutten av 1980-tallet. Seinere ble han daglig leder for samlingen. Det er få i dag som ikke ser verdien av en hundre år gammel nordlandsbåt. Takket være prisvinneren ble båtene kulturminner, og ikke ved på et bål.

Prisvinneren var også en entusiastisk pådriver for et fartøyvernsenter med et særlig fokus på fiskefartøyer som ble etablert i 1996.. Han har også aktivt sørget for at en rekke motoriserte fiskebåter med fartstid fra de siste hundre årene er bevart. I dette arbeidet har han både adoptert fiskebåter fra fjern og nær, og aksjonert for å skape oppmerksomhet.

Gjennom dette arbeidet har han vært med på å skape en ny type hjørnesteinsbedrift i heimkommunen. I en liten kommune har de nå en stor kulturell arbeidsplass med et internasjonalt miljø som arbeider med å ta vare på eldre fiskebåter.

I dag arbeider han hos Riksantikvaren med fartøyvern, og hele landet har glede av hans interesse for dette feltet.

Gjennom sitt frivillige arbeid i Forbundet KYSTEN har han i tillegg lagt ned et enormt arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å endre folks holdninger, slik at de får øynene opp for verdiene som ligger den kulturen som er skapt i Norge av kystbefolkningen gjennom tidene.

Prisvinnerens uegennyttige engasjement har ført til økt forståelse for hva det er som har skapt en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. Hans årelange innsats har vært med på å endre folks oppfatning av hva det er som er verdifullt. Uten han ville Fiskeri-Norges hukommelse hatt store hull.

årets prisvinner er: Sverre Jan Nordmo

Jeg vil be Sverre Jan Nordmo komme fram og motta prisen, som består av et pengebeløp på kr. 10.000,- og en krystallvase med følgende inskripsjon: «Kystkulturprisen 2011 tildeles Sverre Jan Nordmo, for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur.»

Vi gratulerer Sverre Jan Nordmo! Prisen er et uttrykk for at vi setter stor pris på det arbeidet du har gjort, og vi håper denne pristildelingen vil være til inspirasjon i ditt videre arbeid!