Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.12.2020

Kritisk til helheten

CO2-kompensasjon

Regjeringen har nå fastsatt ordningen med CO2-kompensasjon for fiskeflåten. Fiskarlaget mener nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen er et brudd med det vi som næring var forespeilet.

Fiskeflåten hadde frem til 2020 redusert sats for CO2-avgiften. Fra 1. januar i år ble det innført full CO2-avgift for fiskeflåten, med en kompensasjonsordning. 

I en pressemelding fra fiskeri- og sjømatministeren vises det til at utbetalingene i kompensasjonsordningen kan komme i løpet av våren 2021. 

– Ordningen kan sees på som håndsrekning for fiskeflåten i en overgangsperiode, på veien mot mer utslipps- og klimavennlig teknologi i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det er Garantikassen for fiskere som skal administrere ordningen, og detaljene i ordningen er nå klare. 

Skal trappes ned

Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper, kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Kompensasjonsordningen vil ikke lenger knyttes til forbrukt drivstoff.

Den vil i stedet være basert på nivået på fartøyets førstehåndsverdi i den gruppen fartøyet tilhører og da begrenset til verdien som stammer fra fangst tatt i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

Det er en bevilgning på 255 millioner kroner for ordningen i 2021 som skal dekke kompensasjon for CO2-avgift innbetalt i 2020. Ordningen skal trappes ned med 51 millioner kroner årlig i en femårsperiode og så avvikles. 

Bryter forutsetninger 

Norges Fiskarlag mener regjeringens forslag om nedtrapping og avvikling av kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten er et brudd med det vi som næring var forespeilet.

Vi henviser i den sammenheng til innstillingen fra et partssammensatt utvalg, oppnevnt av regjeringen og rapporten «Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten» som ble avgitt i 2019. 

Norges Fiskarlaget mener slike kompenserende tiltak er nødvendig å videreføre, blant annet med forankring i det nevnte utvalget. I sin rapport la utvalget frem en kostnadsanalyse som viste til at en full CO2-avgift vil motvirke fiskeripolitiske mål som utnyttelse av våre marine arter, utjevning av landinger gjennom året, og fokus på fangstkvalitet. Både denne utredningen og rapport fra NOFIMA fra 2009, tyder på at en CO2-avgift alene, ikke er det beste virkemiddelet for å oppnå regjeringens mål om kutt i utslipp i flåten.

Norges Fiskarlag har også vist til at kompenserende tiltak er nødvendig i forhold til hvilke tekniske og operasjonelle muligheter fiskeflåten har til å gjennomføre kortsiktige tiltak for å redusere CO2-utslippene.

Fiskeripolitiske rammebetingelser setter klare begrensninger på hva som kan gjøres av energieffektiviserende tiltak i fiskeflåten. Fiskarlaget vil også fortsette å vise til at dagens inndeling av fartøygrupper med en kompensasjon kun basert på førstehåndsverdi, i stedet for landet vekt, kan føre til våre marine ressurser ikke blir utnyttet på sikt. Stikk i strid med regjeringens målsetting i stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) om et kvotesystem for økt verdiskaping om at flåten bør utnytte våre marine arter, også de som i dag nedprioriteres av flåten.

Vi mener som nevnt at en evaluering av dagens ordning vil kunne avdekke blant annet slike effekter. Norges Fiskarlag vil derfor fortsatt arbeide for gehør for de forslagene vi har fremmet knyttet til denne saken.

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet 2021, der CO2-avgiften økes, ba Fiskarlaget om at også bevilgning til tilskudd til kompensasjon for CO2-avgiften for 2021 ble økt til 288 millioner kroner. I tillegg ba vi om at foreslått nedtrapping utsettes til det foreligger et bedre beslutningsgrunnlag – som en evaluering av ordningen. Et flertall i Stortinget støttet ikke Fiskarlagets forslag ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021. 

  • Fakta om CO2-avgiften

Fra og med 2020 er fiskeflåtens tidligere refusjonsordning for innbetalt CO2-avgift avviklet. Stortinget vedtok samtidig en kompensasjonsordning for fiskeflåten der kr 1,06 av innbetalt CO2-avgift på kr 1,45 pr liter skal refunderes til tre definerte fartøygrupper, som er definert som kystflåten, havflåten og kystrekeflåten.

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets førstehåndsverdi av fangst som er fisket med avgiftsbelagt drivstoff i forhold til førstehåndsverdi i den aktuelle fartøygruppen. 

Kompensasjonsbevilgningen i 2021 er på 255 millioner kroner, som er likt med bevilgningen for 2020. Regjeringen foreslår en videre nedtrapping av kompensasjonen med 51 millioner kroner årlig fra og med 2022, slik at ordningen ar avviklet i 2025.