Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.06.2020

Krever legemiddelrapportering

Høring om lakselus

Norges Fiskarlag forventer at forskriften om kontroll med lakselus må inneholde krav som per nå ikke er tatt inn i forslaget til forskrift. Mattilsynet har i sitt forslag verken lagt opp til at tidspunkt for behandling eller mengden legemiddel som brukes skal inn som et rapporteringskrav.

Det er en klar mangel at Mattilsynet ikke i utgangspunktet foreslår rapporteringskrav i sitt høringsforslag, mener Norges Fiskarlag.

I vårt høringssvar til «Forslag til nye regler om kontroll med lakselus» understreker vi at vår klare forventning er at disse sentrale rapportkravene tas inn.

Krever rapportering

Fiskarlaget skriver i sitt høringssvar at:«Konklusjonen er at tidspunkt og mengde legemiddel/virkestoff brukt i behandlinger mot lakselus og skottelus må rapporteres. Hvis ikke vil det som nevnt være tilnærmet umulig å vurdere/evaluere hvilke konsekvenser legemiddelutslippene har på de marine økosystemene, og forvaltningen vil heller ikke legge beste tilgjengelige kunnskap til grunn for sitt arbeid.

Norges Fiskarlag kan ikke se noen grunner av betydning, som tilsier at denne informasjonen ikke skal rapporteres.»

Om utslipp 

Norges Fiskarlag påpeker i vårt svar til Mattilsynet at vi ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med akvakulturnæringen. Samtidig er det en forutsetning at virksomheten ikke går på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander og/eller fiskernes driftsgrunnlag. 

Når det gjelder kontroll med lakselus, så er fiskerne særlig bekymret for effektene av legemidler på det marine miljøet, ikke minst på bestandene av marine krepsdyr. For å få tilstrekkelig kunnskap om dette har det vist seg å være helt avgjørende at legemiddelbruken blir dokumentert på en sikker og pålitelig måte.

Det er nå sannsynliggjort at utslipp av aktuelle legemidler mot lakselus kan skade marine krepsdyr relativt langt unna utslippspunktet.

Om legemiddelbruk

Vi viser til at det har vært en stor nedgang i bruken av legemidler mot lakselus siden 2016.Likevel er utslippene fortsatt om lag 10 ganger høyere enn i 2007, så problemet er fortsatt betydelig.Siden 2007 har det totalt blitt gjennomført om lag 40 000 kjemiske behandlinger mot lakselus langs norskekysten. 

Generelt er Fiskarlaget positiv til Mattilsynets forslag – les detaljene i vårt høringssvar i vedlagte brev: