Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.11.2021

Krever CO2-gjennomgang

Møtte Støre

Fiskarlaget krever at det blir en grundig gjennomgang av CO2-kompensasjonsordningen, og at fiskerinæringen får reell mulighet til å delta i det grønne skiftet.

Leder Kåre Heggebø møtte tirsdag statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre statsråder, da regjeringen inviterte til møte med partene i arbeidslivet – statsministerens kontaktutvalg.

Dette var både den nyslåtte statsministerens første kontaktutvalgsmøte og det første for Kåre Heggebø som nyvalgt leder i Norges Fiskarlag. Kåre har imidlertid representert Fiskarlaget ved tidligere anledninger som nestleder.

I møtet pekte Heggebø på Hurdalsplattformen som et godt grunnlag for en politikk i årene framover som legger til rette for en god utvikling av det norske samfunnet.

-For næringslivet er forutsigbarhet og tillit avgjørende, og dette ser ut til å være godt ivaretatt, oppsummerte han.

Kvotemelding 2.0

Den nyvalgte lederen i Norges Fiskarlag sa at vi på fiskeriområdet har merket oss at regjeringen vil legge fram en ny melding til Stortinget om kvotesystemet. 

-Med tanke på alle de uavklarte spørsmålene som henger igjen fra den forrige meldingen og Stortingets behandling av denne, så mener vi det både er riktig og nødvendig med en ny runde. Vi håper regjeringen har en ambisjon om tverrpolitisk enighet, slik at vi kan få en fiskeripolitikk som bidrar til nye investeringer, grønn omstilling og optimisme i en av de viktigste næringene vi har i Norge. I arbeidet med en ny kvotemelding må næringa involveres tidlig, og løsningene være godt forankret, var rådet han ga til Jonas Gahr Støre og regjeringen.

Sjømat er nøkkel

Kåre Heggebø mener det vil være viktig for Norge å klare å lande en fiskeriavtale med Storbritannia for 2022. -Mangel på avtale for inneværende år har vært krevende for fiskerinæringa, sa han.

Fiskarlagslederen omtalte også næringen som et svært viktig samfunnsområde for regjeringens suksess.

-Fiskeri og sjømat vil være en del av nøkkelen for å realisere de betydelige ambisjonene regjeringen har for å øke eksporten fra Norge. En sentral forutsetning er god og forutsigbar markedsadgang. Det handler om tollsatser som gjør at vi kan konkurrere, men også om nedbygging av veterinære handelshindringer og redusert byråkrati for å lette vareflyten, understreket Heggebø.

Ber om tydelighet

Norges Fiskarlag har krevd at det lages en stortingsmelding om bruk av hav-arealene i norsk sone.  Lederen tok også opp dette temaet i møtet med statsministeren.

-Vi ser økt interesse for bruken av havet. Her er det nødvendig med klare kjøreregler, og viktige fiskeri- og gyteområder må beskyttes mot annen aktivitet. Fiskeflåten skal bidra i den grønne omstillingen, og tilgang til fiskeområdene vi har brukt i generasjoner er avgjørende.

Likestilling

Kåre Heggebø var også oppriktig og tydelig om utfordringen næringen har fått på området som gjelder likestilling og trakassering. 

-Vi har i fiskerinæringa de siste ukene fått mye oppmerksomhet om likestilling og trakassering av kvinnelige fiskere. Vi er fortsatt en mannsdominert bransje, og vi tar nå en rekke grep for å sikre et godt arbeidsmiljø om bord i norske fiskebåter. Dette er et område som ikke har stått høyt nok på agendaen vår, og vi må lære av andre bransjer som har stått i samme situasjon tidligere, sa Kåre Heggebø.

Vilkår og avgifter

Han påpekte at fiskerinæringa er fornøyd med at regjeringen Støre vil videreføre føringstilskuddet på dagens nivå – det vil si 15 millioner for 2022. 

-Dette er først og fremst et viktig distriktstiltak, og treffer særlig de minste båtene og mottakene, sa han og viste til at også økt fiskerfradrag og fagforeningsfradrag er gode justeringer i regjeringens tilleggsproposisjon.

-Når det gjelder CO2-avgiften og kompensasjonsordningen, så rammes enkelte flåtegrupper og fiskerier svært hardt. Vi mener det er helt nødvendig med en grundig gjennomgang av kompensasjonsordningen, og er glad for at regjeringen varsler en evaluering. Det er også nødvendig å gjøre en omfattende jobb for å bringe fram ny teknologi, slik at fiskeflåten får reelle alternativer til dagens fossile energibærere, sa Kåre Heggebø.