Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.09.2019

Krever bedre kartlegging

Opplever brislinghets

Norske fiskere krever nå å bli lyttet til når det gjelder det tradisjonsrike brislingfisket på kysten.-“Våre medlemmer opplever også utilbørlig hets for lovlig fangst med lys i fjordfisket, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Kystfisket etter brisling i fjordene har vært et tradisjonsrikt fiske i mange tiår.

-Vi kommer med konstruktive innspill til våre myndigheter om fisket, men blir ikke lyttet til. Bestandsomfanget må kartlegges bedre. Det er et alt for stor sprik mellom det våre medlemmer ser på havet og det vi gis anledning til å fiske, sier Ingebrigtsen. Derfor har vi nå tatt saken opp i vårt landsstyre, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlager er i sitt landsstyrevedtak tydelige på at det nå er sterkt frustrasjon knyttet til bestandsvurderingene og kvoterådgivningen knyttet til brisling i vestlandsfjordene. Det vises også til fastsettelsen av årets kvoteramme, hvor ingen av næringens innspill har blitt hensyn til.

Landsstyret har i sitt vedtak behandlet både havbrisling i EU-sonen i Nordsjøen og blant annet innspill fra Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Nortfiskarlag knyttet til tradisjonsfisket etter brisling i fjordene.

Det blir her trukket frem at fiskerne også opplever at de blir utsatt for hets for å utøve det fisket som det er åpnet for.

Tilsvarende sjikane opplever fiskerne også i notfisket etter makrell når det brukes lys. For noen år siden gjennomførte Fiskeridirektoratet undersøkelser i Skagerrak knyttet til påstander om innblanding av hvistfisk i notfangster når det brukes lys. Her var konklusjonen bl.a. at:

«I alle kontroller under lossing av fangst i 2010 samt ett tilfelle i 2012, og ved alle observasjoner ved utøvelsen av lysfiske i observasjonsperiodene, var innblanding av andre arter enn brisling og sild meget lav. Gjennomsnitt innblanding av andre arter enn sild og brisling i observasjonene er 0,3-°. Gjennomsnitt innblanding av andre arter enn sild og brisling i prøver tatt under lossing er 0,3-°. »

Se rapporten hos Fiskeridirektoratet (ekstern klink)

-Vi ber derfor også våre myndigheter om bistand til å synliggjøre at dette er et lovlig og regulert fiske som betyr mye for dem som deltar.

Vedtaket fra Landsstyret:

«Havbrisling i Nordsjøen (EU-sonen) Norges Fiskarlag viser til at fisket etter havbrisling de siste årene er blitt regulert med åpning fra 1. august til 31. mars. Saken tilrås derfor endelig behandlet på Reguleringsmøtet juni 2020.

Kystbrisling og brisling i Skagerrak

Kvoterammene for kystbrislingfisket vest for Lindesnes blir vanligvis ikke avklart før juli/august. Det er derfor mest hensiktsmessig at nærmere detaljer om brislingfisket i dette området behandles etter at det foreligger en bestandsvurdering og et kvoteråd fra Havforskningsinstituttet. Dette betyr at saken behandles på Reguleringsmøtet i juni 2020, eventuelt senere.

Norges Fiskarlag vil for øvrig uttrykke frustrasjon knyttet til bestandsvurderingene og kvoterådgivningen knyttet til brisling i vestlandsfjordene, jfr. fastsettelsen av årets kvoteramme, hvor ingen av næringens innspill har blitt hensyn til.

Når det gjelder brislingfisket i Skagerrak tilrås det at dette håndteres på samme måte som tidligere med mulighet for å dispensere for åpning i første halvår 2020.

Sjikane og hets av kystnært notfiske

Norges Fiskarlag registrerer at det fortsatt pågår diskusjoner om bruk av lys i sild- og brislingsfisket. Spørsmål knyttet til innblanding av hvitfiskarter i sild- og brislingfangster ved bruk av lys ble grundig dokumentert gjennom undersøkelsene som Fiskeridirektoratet gjennomførte i perioden 2010-2012, jfr. Fiskeridirektoratets rapport av 2012. Norges Fiskarlag forventer at fiskerimyndighetene på grunnlag av tidligere dokumentasjoner avviser ethvert tilløp mot å innføre begrensinger i lysfiske sør for Stad.

Både i forbindelse med brislingfisket som pågikk i indre deler av Trondheimsfjorden høsten 2018 og makrellfisket som drives med bruk av lys i fjordområder på Vestlandet har flere av båtene blitt utsatt for grov sjikane og hets fra enkeltpersoner og miljøorganisasjoner, både direkte og gjennom media. Norges Fiskarlag aksepterer ikke at fiskere som utøver lovlig fiskeriaktivitet utsettes for hets og sjikane. Det forventes at slik opptreden/atferd forfølges av politi og påtales/straffes. I tillegg til at Norges Fiskarlag informerer om denne fiskeriaktiviteten krever Fiskarlaget at også fiskerimyndighetene går ut med fakta og forsvarer notfiske som utøves med og uten bruk av lys, kystnært og i fjordområder etter pelagiske fiskeslag, på en langt tydeligere måte, enn det fiskerne har opplevd. Det må framkomme tydelig at dette er lovlig næringsaktivitet.

Landsstyret understreker at det kan vær et potensial for brislingfisket også lenger nord enn hva som har vært praktisert til nå.

Dersom dette skal kunne etableres på nytt er det behov for å iverksette et prøvefiske med lys etter brisling nord om det området hvor dette tillates i dag. Landsstyret krever at dette iverksettes. »