04.03.2024

Kraftig opp på hyse

Lukket under 11

Fiskeridirektoratet har imøtekommet Fiskarlagets innspill om å øke kvoten i fisket etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Fiskeridirektøren har mandag besluttet å øke maksimalkvotetilleggene på hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Nye kvoteenheter for maksimalkvoter er som følger:

• Fartøy med største lengde under 11 meter: 160,9227 (4 000 % overregulering)
• Fartøy med største lengde på eller over 11 meter: 82,4238 (2 000 % overregulering)

Beslutningen har virkning fra og med mandag 4. mars.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet den aktuelle saken fredag 1. mars og påpekte overfor om
Fiskeridirektoratet at det pr. uke 8 var 7 875 tonn igjen av gruppekvoten for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde.

Fisketakten har vært høyere i den minste kystfiskeflåten i år sammenlignet med de siste årene, og Fiskarlaget er kjent med at enkeltfartøy nå er i kvotetaket.

Norges Fiskarlag tilrådde derfor en justering av reguleringsopplegget der overreguleringen økes for
fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde for å legge til rette for god utnyttelse av tildelt
gruppekvote.

Vi anbefalte en løsning som nå er bifalt fra direktoratet.