Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2013

Kompromiss vedtatt

Sjarkforskriften

Norges Fiskarlag har fredag vedtatt og sendt organisasjonens kompromissvedtak i saken om konstruksjonsforskriften til Sjøfartsdirektoratet.- I vedtaket til Arbeidsutvalget kommer det klart frem at saken har vært svært utfordrende for Fiskarlaget, opplyser saksansvarlig seniorrådgiver Joakim Martinsen.

Martinsen sier at organisasjonen på tross av disse utfordringene velger å slutte seg til kompromissforslaget som er utarbeidet sammen med direktoratet.

Det er nå snart tre år siden saken ble sendt ut føste gang fra Sjøfartsdirektoratet. I denne perioden har saken to ganger vært på høing, samt at det de siste månedene har vært en egen kompromissprosess.

-Kompromisset bidrar til at den nye sjarkforskriften ikke blir så utfordrende for flåtegruppen, både praktisk og økonomisk, som det i utgangspunktet var lagt opp til. Det har vært et hovedfokus for Fiskarlaget å bidra til å finne så gode løsninger som mulig, sier Joakim Martinsen.

I vedtaket er Arbeidsutvalget tydelig på at det må være et sterkt fokus i Sjøfartsdirektoratet på bruk av sunn fornuft og tydelig informasjon om regelverk og innføingen av dette.

Les hele vedtaket her:

Vedtak fra Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag fredag 18.10. 2013

«Norges Fiskarlag viser til organisasjonens to høingssvar om forslaget til ny konstruksjonforskrift for fiskefartøy under 15 meter. Videre viser Norges Fiskarlag til kompromisset som er utarbeidet mellom Sjøfarsdirektoratet og Fiskarlaget etter at forskriften ble oversendt til Nærings- og handelsdepartementet for fastsettelse.

Helt fra organisasjonen fikk forslaget til høing føste gang, har tilbakemeldingen fra lokallag, fylkeslag, landsstyret vært entydig. En må sikre at de foreslåtte tiltakene bidrar til faktisk økt sikkerhet, fordi kostanden knyttet til flere av punktene i forskriften er store. Sjarkflåten består at et stort antall fartøy med svært ulik driftsintensitet, som gjø at kostnadskrevende pålegg kan oppleves som dramatisk. Norges Fiskarlag har vært opptatt av at den nye forskriften i støst mulig grad skulle bidra til økt sikkerhet, og ikke til strukturendringer i flåten som kan bli tilfelle ved stort frafall på grunn av investeringsbehov.

Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen ikke har fått gjennomslag for alle sine synspunkter i denne saken. Fiskarlaget har lagt ned et omfattende arbeid for å få justert regelverket slik at ikke regelverket innebærer for store kostnader for flåtegruppen. Norges Fiskarlag har lenge bedt myndighetene om bedre økonomiske rammebetingelser for den miste flåten uten å få tilstrekkelig gjennomslag for det. Mulighet for investeringer henger som kjent nøye sammen med mulighet for inntjening.

Norges Fiskarlag har en 0-visjon i forhold til dødsulykker i fiskeflåten. Det er en krevende visjon, men viktig visjon for næringen å strekke seg etter. Mange gode sikkerhetstiltak er gjort, men statistikken viser at vi ikke er i mål. Flåtegruppen under 10,67 meter er særlig utsatt. Norges Fiskarlag er opptatt av at fiskeflåten følger samfunnsutviklingen for øvrig, også når det gjelder fokus på sikkerhet. Det innebærer at ytterligere grep må tas for å komme ulykkene til livs.

Norges Fiskarlag har vært opptatt av å gjennomføe en bred høing i organisasjon, fordi saken er viktig for mange medlemmer og en viktig for en stor flåtegruppe i laget. Norges Fiskarlag legger til grunn de høingssvarene som er kommet fra medlemslagene, og går inn for en ny forskrift som oversendt til NHD med de justeringer som fremkommer av kompromisset.

Norges Fiskarlag vil avslutningsvis vise til den lange prosessen som har vært i saken. Fiskarlaget mener fremdeles at regelverket vil innebære økte kostnader som ikke er like enkel å bære for alle aktøene i flåtegruppen. Men Norges Fiskarlag vil også utrykke tilfredshet med at Sjøfartsdirektoratet valgte å inngå samtaler om et kompromiss etter at saken var oversendt til NHD for fastsettelse. Det viser vilje til å møte næringens ankepunkter på en god måte.

Norges Fiskarlag vil be Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide informasjonsmateriell som tydelig viser innfasingstidspunkter for nytt regelverk, samt være fleksibel i håndteringen av regelverket for å finne gode løsninger i enkeltsaker hvor dette kreves.»