Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2020

Kompensasjonsordningen

Møtte NFD om CO2-avgiften

Organisasjonene i næringen har hatt møte på embetsnivå med departementet for å avklare fremdriften i saken om CO2-kompensasjon. Vi gir her en status fra møtet.

Norges Fiskarlag har etterlyst å få til et statusmøte med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) om fremdriften i arbeidet med CO2-kompensasjonsordningen for 2020

Bakgrunnen for vår utålmodighet er at det så langt ikke foreligger retningslinjer for ordningen. Det aktuelle møtet ble holdt på videolink.

Dette er avklart

NFD informerte kort om regjeringens forslag og Stortingets vedtak i Statsbudsjettet for 2020, om kompensasjonsordningen for flåten iverksatt fra 01.01.2020. 

Her ble det blant annet bestemt at kompensasjonsordningen er delt inn i tre grupper, hhv. «Kystflåten», «Havfiskeflåten» og «Kystreketrålere». Det enkelte fartøys plassering i de tre gruppene bestemmes av hvilken gruppe fartøyet tilhører i ulike reguleringsgrupper – jamfør gruppeinndelingen i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse.

Totalt 255 millioner kroner skal kompenseres, fordelt i de tre gruppene. Kompensasjonen skal videre utbetales proporsjonalt med det enkeltes fartøys andel av samlet førstehåndsverdi av landet fangst i den kompensasjonsgruppen fartøyet tilhører. 

Denne ordningen inngår som en del av regjeringens verktøy for å oppnå klimamål om å redusere klimagassutslippene i Norge med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. 

Punktvis kan elementene fra møtet oppsummeres slik:

• Det planlegges at regelverket for ordningen, herunder informasjon om søknadsfrist mv, er klar og blir publisert i løpet av januar 2021.

• Ordningen vil bli administrert av Garantikassen for fiskere.

• Kompensasjonen vil bli utbetalt så tidlig som mulig i 2021, med først etter at søknadsfristen for ordningen er utløpt. 

• Det er et mål om at regelverket ikke bør bli for detaljert og komplisert, og at administrasjonskostnaden for ordningen kan gjenspeile dette. 

• NFD skal avklarer nærmere noen viktige detaljer knyttet til regelverket.

• NFD legger ikke opp til noen formell høring i saken, men næringens organisasjoner ble anmodet om å gi konkrete innspill.

Har fortsatt politisk trøkk

Vi presiserer her at møtet ikke hadde som formål å belyse ytterligere den politiske uenigheten vi har med regjering og Stortinget. Møtet var altså i sin helhet rettet mot arbeidet med regelverket i 2020 innenfor de beslutninger og rammer som Stortinget har lagt for ordningen.

Så er det slik at Norges Fiskarlag fremdeles arbeider politisk mot regjeringen og Stortinget for å unngå at ordningen trappes ned, slik regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett for 2021.