Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.04.2020

Klager på vindkraft

Fiskerier ikke vurdert

Viktige fiskerier er ikke vurdert i vindkraftsaken Havsul 1. Derfor har nå Norges Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskarlag sendt en formell klage og bedt Olje- og energidepartementet om å omgjøre vedtaket.

Vindkraftselskapet Havsul I AS fikk i 2008 konsesjon til å bygge et vindkraftverk i det som nå er Ålesund og Aukra kommuner. I påvente av bedre vilkår for offentlig støtte ble byggingen aldri startet opp. Selskapet har heller aldri undersøkt hvordan anlegget vil påvirke bestanden av kysttorsk, og ikke minst norsk vårgytende sild (NVG-sild). Til tross for dette vedtok Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) å forlenge konsesjonen med ytterligere fem år.

Positiv, ved hensyn

Så lenge det tas nødvendige hensyn til fiskeriene og havmiljøet er fiskerne grunnleggende positivt innstilt til nye arbeidsplasser til havs, inkludert vindkraft. Møre og Romsdal Fiskarlag godtok i sin tid at det ble gitt konsesjon til Havsul I, først og fremst fordi det var lite fiskeri innenfor det konkrete anleggsområdet.

NVG-sild har sine aller viktigste gyteområder på Mørebankene, som ligger rett utenfor der Havsul I er omsøkt. Samtidig er NVG-silda en av de største og viktigste bestandene i Nord-Atlanteren, både i økonomisk og økologisk forstand. Det har derfor hele tiden vært en klar forutsetning at selskapet måtte klarere at anlegget ikke ville påvirke vandring, gyting og rekruttering av NVG-sild og kysttorsk negativt. Det har ikke skjedd.

Kan ikke bare forlenge

Det er nå 15 år siden konsekvensutredningen for Havsul I ble utarbeidet. Her ble forholdet til Mørebankene, NVG-sild og kysttorsk knapt vurdert. Det samme gjaldt effekter av støy fra de bunnfaste vindturbinene. Så vidt vi kjenner til, så finnes det per i dag ingen forskning som kan tilsi at eventuell realisering av Havsul I ikke vil påvirke fiskebestandene negativt.

Derimot snus bevisbyrden i denne saken nå på hodet, ved at Havsul I AS og NVE i stedet peker på at det ikke er publisert forskning som sannsynliggjør at vindkraftanlegget vil være til skade. De prosjektene Havsul I AS og NVE viser til er dessverre heller ikke veldig relevante, siden forsøkene er gjennomført under helt andre miljøforhold enn på Mørekysten, og i forhold til helt andre fiskearter.

Dersom det viser seg at Havsul I kan påvirke bestandene av NVG-sild og kysttorsk negativt, kan effekten bli katastrofal. Det eneste effektive avbøtende tiltaket vil i så fall vil være å stoppe vindkraftverket i sårbare perioder. Denne manglende kunnskapen utgjør derfor også en stor risiko for utbygger, samt for andre som eventuelt kan bidra til å finansiere dette vindkraftverket.

Vedtaket må avslås

Norges Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskarlag mener forutsetningene for konsesjonen, som Havsul I AS fikk i 2008, ikke lenger er til stede. Hensynet til NVG-sild, kysttorsk og Mørebankene skulle vært avklart før NVE behandlet nok en søknad om utvidet frist for igangsettelse. NVEs vedtak er etter vårt syn derfor i strid med utredningsplikten. Norges Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskarlag har på det grunnlaget klaget på NVEs vedtak, og bedt Olje- og energidepartementet om å avslå Havsul I AS sin søknad om nok en utvidet frist for igangsettelse.

Norges Fiskarlags og Møre og Romsdal Fiskarlags brev til NVE og Olje- og energidepartementet er her: