Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.11.2021

Kjærlighetserklæring

Og – klare råd

– Jeg er glad i Norges Fiskarlag. Veldig glad. Jeg ønsker meg et sterkt, moderne og innflytelsesrikt Fiskarlag, sa Lisbeth Berg-Hansen da hun innledet på Landsmøtet.

Sammen med Fiskarlagets nyansatte generalsekretær Sverre Johansen, var Lisbeth Berg-Hansen invitert til å innlede da Landsmøtet på andre dag drøftet den fremtidige organisasjonsstrukturen.

– Det aller viktigste, som det er viktigst for meg å få sagt – er at jeg er veldig glad i Fiskarlaget, sa den tidligere fiskeri- og kystministeren og kom med en rendyrket kjærlighetserklæring til organisasjonen.

Hun fortalte om en oppvekst der Fiskarlagets daværende leder Johan J. Toft var en langt større kjendis i barndomshjemmet enn en annen storkanon, da som nå, Bruce Springsteen.

– Jeg har en grenseløs kjærlighet til fiskerinæringen, sa Berg-Hansen, som i samme åndedrag proklamerte et ønske om et fiskarlag som alle lytter til.

Operativt la hun imidlertid ikke skjul på at hun ser klare behov for at organisasjonen MÅ ta grep for å få en tydeligere stemme for å få den innflytelsen og det gjennomslaget som fiskerne trenger.Hun viste også til en rapport som dokumenterer at virksomheter går bedre med kjønnsblanding, også i styrerommet.

– Det blir bedre lønnsomhet og omdømme med mangfold, poengterte hun, og avsluttet med å si: – Jeg heier på dere. Lykke til med viktig organisasjonsarbeid!

75 dager

Generalsekretær Sverre Johansen, som har hatt ansvaret for den administrative driften i organisasjonen i knappe tre måneder, orienterte deretter om hvordan det de siste månedene har blitt arbeidet med det nye initiativet knyttet til sammenslåing og effektivisering av medlemsledd i organisasjonsdriften.

Generalsekretæren fortalte også at det er avklart at Knut Torgnes, som arbeider i Sildelaget, nå kommer inn som ny prosessleder for endringsprosessen i Sør – der Vidar Ulriksen hadde vervet frem til han takket ja til å bli statssekretær i den nye regjeringen.

Positiv debatt

I debatten påpekte Kåre Heggebø ord som Lisbeth Berg-Hansen var innom – at det ikke vil være noen Fiskarlaget kan skylde på om organisasjonen ikke klarer å legge motsetninger og uoverensstemmelser til side.

Han manet Landsmøtet til å finne sammen om gode og fremtidsrettede grep for å bygge organisasjonen og forankre en god avklarende prosess videre. 

Også Roger Hansen refererte til, og takket den tidligere statsråden for hennes innledning.Han trakk frem stikkord som: Omdømme, organisasjonsgrad, samhold og åpenhet.Hansen mener det er potensial for å få med langt flere under Fiskarlagets paraply og tok til orde for interne prosesser for å tilrettelegge for at flere kan finne seg til rette i organisasjonen.

Roger Hansen er for øvrig valgt til leder i Sam Nord, altså samarbeidsforumet for medlemslagene fra Trøndelag og nordover.Han inviterte også delegater fra disse regionene til avklaringer rundt tilnærming til organisasjonsvedtaket, om det er ønskelig fra delegatene.

Før saken gikk til avstemming ble det også slik – at dirigentbordet ga delegatene en kombinert kaffepause og drøftingspause før forslaget til vedtak ble tatt til avstemming.

Landsmøtet gjorde deretter følgende vedtak:

1. Landsmøtet tar innledningene til Lisbeth Berg-Hansen og generalsekretær Sverre Johansen til orientering. 

2. Norges Fiskarlag er og skal fortsatt være landets fremste organisasjon for norske yrkesfiskere. Dette er en posisjon som forplikter og som krever at Norges Fiskarlag utvikler organisasjonen og medlemstilbudet.

Organisasjonsutvikling

3. Landsmøtet mener at organisasjonsgraden i dag er for lav og må økes. Landsmøtet påpeker at rekrutteringsarbeidet må være et samarbeid mellom administrasjon, tillitsvalgte og medlemmer hvor alle bidrar til å løfte fram Norges Fiskarlag som det beste organisasjonsalternativet. 

4. Landsmøtet slår fast at unge fiskere og kvinnelige fiskere tradisjonelt har vært lite representert i styrende organer i Norges Fiskarlag. Dette samme gjelder for mannskapsmedlemmer generelt. Landsmøtet mener at Fiskarlaget vil forbedres gjennom større mangfold både i medlemsmassen og styrende organer. Lokallag, medlemslag og Norges Fiskarlag bør aktivt søke en større bredde i valg av tillitsvalgte, slik at et større mangfold også blir representert i styrende organer. Landsmøtet mener Norges Fiskarlag må jobbe særskilt for å utvikle medlemstilbudet slik at disse gruppene i større grad velger å være medlem i Fiskarlaget.

5. Fiskeflåten skal være en trygg arbeidsplass. Landsmøtet har nulltoleranse mot alle former for trakassering. Alle skal ha like muligheter i fiskeflåten, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet og legning. Landsmøtet mener at Norges Fiskarlag må samarbeide med de øvrige fiskeriorganisasjonene om å styrke bevisstheten og kunnskapen om kravene til et godt arbeidsmiljø, og sørge for at det er trygge rutiner for varsler om trakassering og diskriminering.

6. Norges Fiskarlag skal være en representant for samtlige yrkesfiskere i Norge. For mannskapsmedlemmer har imidlertid ikke Norges Fiskarlag en komplett tariffmessig dekning.  Landsmøtet ber Landsstyret jobbe for at det etableres et tarifftilbud gjennom Norges Fiskarlag for mannskap i alle deler av fiskeflåten.

Organisasjonsprosessen

7. Landsmøtet viser til sammenslåingsprosessene mellom medlemslagene i Samarbeidsrådet Nord og Samarbeidsrådet Sør. Landsmøtet ser svært positivt på at det igjen er påbegynt en sammenslåingsprosess i organisasjonen, og ber Landsstyret sikre at Norges Fiskarlag stiller med den støtte, ressurser og utredninger medlemslagene har behov for i prosessen.

8. Ved en ny organisasjonsstruktur vil det være behov for nye vedtekter for Norges Fiskarlag. Landsmøtet ber Landsstyret sørge for at det utarbeides forslag til nye vedtekter for Norges Fiskarlag. Forslag til vedtekter skal behandles på Landsmøtet i 2023, men det forutsettes at forslag til nye vedtekter foreligger før den eventuelle stiftelsen av de nye medlemslagene. 

9. Landsmøtet viser til Landsmøtevedtak 8/2017 og ber Landsstyret følge opp hvordan man skal fastsette organisasjonstilhørigheten i Norges Fiskarlag. En bred utredning bør fremlegges og behandles av Landsstyret våren 2022 slik at medlemslagene kan ta stilling til forslag om retningslinjer for organisasjonstilhørighet.

10. Landsmøtet ber Landsstyret utrede og vurdere dagens kontingent- og finansieringsmodell, herunder harmonisering av kontingentberegning på tvers av organisasjonen.

11. Ved en overgang til færre og større medlemslag vil lokallagenes rolle i ivaretakelsen av stemmen til grasrota i organisasjonen øke. Landsmøtet anmoder Landsstyret om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag om lokallagenes fremtidige oppgaver, posisjon og rolle i Norges Fiskarlag og medlemslagene. Slik at man kan sikre medlemmene et lokalt organisasjonstilbud, og styrke tråden fra enkeltmedlem og lokallag til medlemslag og Norges Fiskarlag sentralt.» 

Som en del av vedtaket lå det også ved noen forslag, som vil innebære vedtektsendringer, som ble oversendt til Landsstyret for oppfølgende behandling.