Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.10.2020

Kan miste sertifisering

Torsk og hyse

Norge kan miste MSC-sertifiseringen på torsk og hyse. Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag holdt tirsdag et innlegg om dette på årets digitale Torskefiskkonferanse.

Tor Bjørklund Larsen har de siste årene hatt ansvar for det nasjonale sertifiseringssamarbeidet knyttet til miljøstandarden MSC, Marine Stewardship Council.

I Norge er det et samarbeid mellom Fiskarlaget, Norges Sjømatråd og fiskesalgslagene om nasjonal sertifisering av fisk. Rundt 90 prosent av volumet av norsk fisk har til nå vært sertifisert i henhold til standarden.

Bjørklund Larsen ga deltagerne i konferansen en oppdatering om statusen for sertifiseringen og de utfordringene som er knyttet til disse to fiskeriene opp mot kysttorskforvaltningen.

Historien

Allerede fra midten av 2000-tallet var MSC høyt på agendaen i fiskeridebatten, og det var en prinsipiell debatt i næringen rundt konseptet.

I denne perioden foretok organisasjonene i norsk næring «forhåndsvurderinger» av torskefiskeriene opp mot MSC-standarden. Allerede fra dette tidspunktet var det klart at kysttorsken ville representere en utfordring og et tydelig hinder mot å få et felles sertifiseringsprosjekt i næringen.

Først ble alt norsk fiske utenfor 12 nautiske mil sertifisert. Dette skjedde samtidig som det foregikk et arbeid blant myndighetene om å få på plass en ICES-godkjent gjenoppbyggingsplan for kysttorsken. Fisket innenfor 12 nautiske mil ble til slutt MSC-godkjent i oktober 2011.

Tiden etterpå

Tor Bjørklund Larsen poengterte at det de neste ti årene var slik at mange i næringen tok MSC-stempelet på norsk torsk og hyse for gitt.

-For hvis ikke verdens mest bærekraftige fiskeri i regjerende verdensmesterland i fiskeriforvaltning kunne ha stempelet – hvem kunne da ha hatt det, spurte han retorisk.

Strenge krav

Han viste til at MSC fungerer annerledes enn en del andre miljøsertifiseringer. MSC tillater «bestått under vilkår».

Bjørklund Larsen forklarte at MSC scorer fiskeriet på en lang rekke indikatorer på en egenkonstruert skala fra 60 til 100.

-Får du over 80 er alt ok. Får du under 60 på en eneste indikator, er det «game over», viste han til.

Det eneste norske fiskeriet som har vært sertifisert uten vilkår har vært nordsjøsild, men også der har det kommet vilkår i etterkant.

Resertifisering

Det ble i fjor høst startet en resertifiseringsprosess med DNV GL for 5 nye år.

Den foreløpig tilbakemeldingen er at fiskeriet ikke vil bestå hvis det går videre. Dette skyldes kysttorsken. Bedømmelsen er enda «strengere» og klarere enn forventet. Kysttorsk scorer under 60 som «sekundærart» i fiskeriene for både hyse og torsk når fiskeriet scores helhetlig.

Status per i dag

-Når dagens sertifikat løper ut 26.04.2021 vil ikke fiskerier etter torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil ha et sertifikat å videreføre. Så må jeg bare anta at søknaden som nå ligger inne hos MSC blir godkjent, og at det med høy sannsynlighet er et nytt sertifikat på plass da for fiskerier utenfor 12 nautiske mil, men utfallet av en MSC prosess kan aldri forskutteres, og ingen ting er resertifisert før endelig rapport foreligger og protestperiode har løpt ut, sa han til deltagerne på Torskefiskkonferansen.

Tor Bjørklund Larsen pekte på at selv for dem som opererer utenfor 12 Nm vil ikke dette bli ukomplisert. 

-Det vil være sporbarhetskrav for fisken om den er fanget innenfor eller utenfor 12 Nm. Vi kommer til å få avklart detaljene her over de neste ukene og månedene og vil få informasjonen ut til båter og fiskebruk så fort som mulig.

Finnes det håp?

Selv om frafall av sertifikat innenfor 12 Nm nå er det overveiende mest sannsynlige utfallet, følger Fiskarlaget spent myndighetenes arbeid med kysttorskforvaltningen, og oppfordrer til at det blir gitt høyeste prioritet framover. HI kom med en statusrapport for kysttorsk i mai, som kommer med en rekke forslag til endringer, blant annet deling i flere bestandskomponenter og metoderevisjon i ICES. Dette kan endre bildet i løpet av 2021, og tillate at resertifiseringsløpet for kysttorsk fortsetter.

-Et absolutt best-case scenario hadde vært at vi hadde hatt signifikant informasjon før 26. april neste år, sa han. Dette kunne kanskje gitt grunnlag for å søke om utsettelse av dagens sertifikat mens en ny resertifisering fullføres.