Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2023

Kan bli gratis i forsøk

Pingere i 2023

HI ønsker å kunne tilby økonomisk godtgjørelse og gratis pingere til de som deltar i forsøk med å evaluere effekten til pingere. Fiskeridirektoratet har bekreftet behovet for en slik innsamling, og vil se på muligheten for økonomisk bidrag til et slikt arbeid. 

Før jul arrangerte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) et webinar om påbudet ombruk av akustiske nisepingere i Vestfjorden.  Under webinaret ble det gitt orienteringer om bakgrunnen for tiltaket, hvilke data som ligger til grunn for å velge Lofoten og håndhevelse i 2023. Det var også mulig å dele erfaringer. 

Fiskarlagets saksansvarlige, seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes sier pingersaken er tett fulgt opp over tid.

-Fiskarlagets ambisjon er å følge denne saken videre for å finne gode og praktiske løsninger for fiskerne og våre medlemmer, sier hun.

Illustrasjon vi laget i forbindelse med annonseringen av det omtalte digitale møtet i desember 2022.

Bakgrunn for tiltaket

Det ble i det digitale møtet orientert om at bakgrunnen for tiltaket er USAs varsler om importrestriksjoner mot land som ikke har innført tilstrekkelig med tiltak for å holde bifangsten på et akseptabelt nivå, og at gjennom å innføre tiltak i Vestfjorden vil man være innenfor den grensen som USA tillater. 

Håndhevelse og kontroll

Til nå har ikke påbudet om bruk av pingere blitt håndhevet. Sjøtjenesten har kun formidlet informasjon om påbudet og ingen har blitt møtt med reaksjoner dersom fisket ikke har vært i samsvar med regelen.

Det er ikke avklart hvordan påbudet skal håndheves for sesongen 2023, men det er ønskelig å skjerpe inn håndhevelsen da det vil gi et bedre grunnlag å vurdere effekten av påbudet på. Fiskeridirektoratet er i dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet om dette og vil informere videre så snart som mulig. 

Oppfølgende arbeid på effektvurderinger

HI planlegger å se på data fra kystreferanseflåten for årene 2021 og 2022 for å se på effekten. Norges Fiskarlag har ved flere anledninger spilt inn at det er behov for en grundig evaluering før sesongen 2023. Dette ble også påpekt i webinaret, men arbeidskapasitet i HI har gjort at det umulig.

I forlengelsen av dette kom det imidlertid frem at HI ønsker kontakt med fartøy som skal fiske med garn i Vestfjorden sesongen 2023 og som tenke seg å bidra til å forbedre datagrunnlaget gjennom å fiske annenhver uke med og uten pingere for så å rapportere bifangst.

HI ønsker å kunne tilby økonomisk godtgjørelse og gratis pingere til de som deltar. Fiskeridirektoratet har på sin side altså bekreftet behovet for en slik innsamling, og vil se på muligheten for økonomisk bidrag så snart budsjettet for 2023 er klart. 

Erfaringer

Flere fiskere deltok og delte sine erfaringer. Blant annet kom det opp at flere hadde erfaringer med at pingerne ikke tålte å ligge på dekk i frost, og at dette var en mulig årsak til problemene med vanninntrenging. HI skal se nærmere på dette, og vil komme tilbake med mer informasjon.

Det ble også ytret ønske om å kun ha pingere på ilene, da flere har opplevd farlige situasjoner under haling av garn. HI viste til forsøk som viser at en ikke kan ha større avstand mellom pingerne enn 200m for å sikre at de fungerer optimalt. Det er derfor ikke aktuelt å anbefale å kun ha de på ilene. Fiskeridirektoratet poengterte at de noterte seg HMS-faren, og ville ta det med i det videre arbeidet.