Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.10.2021

Juster på makrell

Ber om avklaring

Etter en helhetsvurdering av situasjonen er Norges Fiskarlag kommet til at det vil være nødvendig å iverksette kvotestimulerende tiltak for å sikre tilstrekkelig fangstkapasitet i makrellfisket slik at den norske makrellkvoten blir oppfisket.

Norges Fiskarlag har bedt myndighetene gjøre tiltak for å bidra til at makrellkvoten tas.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har behandlet saken i møte mandag og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til arbeidsutvalgsvedtak av 1.10.2021 om reguleringen av fiske etter makrell i 2021, hvor Fiskarlaget konkluderte med å avvente å tilrå tildeling av tilleggskvoter for å stimulere til økt fangstinnsats i fisket. Fiskarlaget har i dag foretatt en fornyet vurdering av saken.

Norges Fiskarlag etterlyste i vedtaket fra 1.10.2021 en tydeligere klargjøring fra myndighetene om hvordan kvotefleksibilitetsordningen vil bli praktisert knyttet til kvotebelastninger og avregninger på 2022-kvotene. Fiskarlaget konstaterer at det ikke foreligger ytterligere signaler på dette spørsmålet enn departementets brev av 23.9.2021.

Etter en helhetsvurdering av situasjonen er Norges Fiskarlag nå kommet til at det vil være nødvendig å iverksette kvotestimulerende tiltak for å sikre tilstrekkelig fangstkapasitet i makrellfisket slik at den norske makrellkvoten blir oppfisket.

Norges Fiskarlag foreslår et kvotetillegg som gjøres gjeldende i det fartøyet har fisket 100 prosent av opprinnelig fartøykvote. Det forutsettes at opprinnelig kvoteenhet i de ulike fartøygruppene garanteres. Fiske på en tilleggskvote kan eventuelt stoppes dersom en beregner at 100 prosent av gruppekvoten vil bli fisket.

Et kvotetillegg bør ikke kunne benyttes som fratrekk for kvantum fisket utover 100 prosent, men må sees som et reelt tillegg der fartøy må ut på feltet for å kunne ta del i kvoteøkningen. Dette er viktig for at vi skal få til en faktisk kapasitetsøkning på feltet i tiden fremover. Denne justeringen av reguleringene vil øke innsatsen på feltet og samtidig gi alle fartøy en mulighet til å fiske kvotene sine.

Ringnotgruppen

Ringnotgruppen er regulert med en kvoteenhet på 5,17. Fiskarlaget tilrår at fartøy som har fisket 100 prosent av fartøykvoten gis et særskilt tillegg på kvoteenheten på 0,5, og at gjeldende kvoteenhet på 5,17 fortsatt garanteres.

Trålgruppen

Trålgruppen er regulert med en kvoteenhet på 1,08. Fiskarlaget tilrår at fartøy som har fisket 100 prosent av fartøykvoten gis et særskilt tillegg på kvoteenheten på 0,14, og at gjeldende kvoteenhet på 1,08 fortsatt garanteres. 

SUK-gruppen

Fartøy i SUK-gruppen er regulert med en kvoteenhet på 4,81. Fiskarlaget tilrår at fartøy som har fisket 100 prosent av fartøykvoten gis et særskilt tillegg på kvoteenheten på 0,47, og at gjeldende kvoteenhet på 4,81 garanteres.

Lukket kystgruppe

Fartøy i lukket kystgruppe er regulert med en garantert kvoteenhet på 33,925 tonn. Videre er fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter regulert en kvoteenhet på 64,458 tonn for beregning av maksimalkvoten. Etter en helhetsvurdering går Norges Fiskarlag inn for at kystfartøy med største lengde under 15 meter som har fisket 100 prosent av maksimalkvoten gis et særskilt tillegg på 50 tonn pr. fartøy, mens fartøy med største lengde på 15 meter og større som har fisket 100 prosent av fartøykvoten gis et særskilt tillegg på 100 tonn pr. fartøy. Gjeldende kvoteenheter på henholdsvis 33,925 tonn og 64,458 tonn må garanteres.

Fiskarlaget ber om at foreslåtte kvotejusteringer iverksettes så snart som mulig.»